Φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία

Φόροι

Το εισόδημά σας φορολογείται υποχρεωτικά στη Γερμανία, εάν

  • έχετε κατοικία στη Γερμανία ή
  • η συνήθης διαμονή σας, δηλαδή περισσότερο από έξι μήνες (183 ημέρες) ανά ημερολογιακό έτος, βρίσκεται στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά το συνολικό σας εισόδημα. Δηλαδή τα έσοδα από διάφορα είδη εισοδήματος (π.χ. μισθός, συντάξεις και ενοίκια). Περιλαμβάνεται και το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός, το εισόδημά σας θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τον μισθό σας. Από τον μισθό σας αφαιρείται αυτομάτως ο φόρος εισοδήματος (φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης και - εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο - ο εκκλησιαστικός φόρος. Ο εργοδότης σας καταβάλλει τα ποσά αυτά άμεσα στην εφορία. Επιπλέον ο εργοδότης σας καταβάλλει και τις εισφορές σας για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ασφάλιση ανεργίας, ασθένειας, πρόνοιας, σύνταξης και ατυχημάτων). Ποιο ποσό αφαιρείται κάθε μήνα από τον μισθό σας αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας σας, το οποίο σας παραδίδει ο εργοδότης σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας, θα πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές στις ασφάλειες αυτές εσείς.

Αριστοφάνης Οσμανλής, Φοροτεχνικός Σύλλογος Argus , 40210 Düsseldorf, Bismarckstr. 85, Tel. 0211-356646 

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Το ετήσιο εισόδημά σας αποτελείται από το σύνολο των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών, τα οποία είναι αφορολόγητα. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο, μέχρι το οποίο δεν φορολογείστε. Για το 2017 το όριο αυτό ανέρχεται σε 8.820 € για άγαμους και σε 17.640 € για έγγαμους και μέρη καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης. Πέραν αυτού για τους μισθωτούς ισχύει επιπλέον αφορολόγητο κατ’ αποκοπήν ποσό 1000 € ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται για το υπερβάλλον ποσό. Ο φορολογικός συντελεστής ξεκινάει από 14 % και αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 45 %.

Εάν λαμβάνεται έσοδα από κεφάλαιο από την τράπεζά σας στη Γερμανία, π.χ. τόκους, αυτά φορολογούνται επίσης. Οι φόροι αυτοί παρακρατούνται κατευθείαν από την τράπεζα και καταβάλλονται στην εφορία. Για έσοδα από κεφάλαιο ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής ύψους 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι που λαμβάνετε δεν υπερβαίνουν τα 801 € (ή 1602 € σε περίπτωση συζύγων και μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν κοινή δήλωση), δεν φορολογείστε για αυτούς. Μην ξεχνάτε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση για την απαλλαγή από την φορολογία (αίτηση απαλλαγής).

Για οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες ισχύουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα φορολογικά πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη για τις μηνιαίες κρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την μελλοντική σας φορολογική επιβάρυνση με το εργαλείο υπολογισμού φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φόρου εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους μπορείτε να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για να εξετάσει η εφορία εάν έχετε πληρώσει παραπάνω ή λιγότερους φόρους απ’ ότι έπρεπε. Τους μισθωτούς τους συμφέρει συχνά η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ενδεχομένως να έχουν να δηλώσουν ποσά προς αφαίρεση.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέρα από τον μισθό σας είχατε και άλλα έσοδα, λαμβάνατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα για βραχυπρόθεσμη απασχόληση, υπήρξαν περισσότερες σχέσεις εργασίας ή σε περίπτωση ορισμένων συνδυασμών φορολογικών κλιμάκων. Σε αυτήν την περίπτωση η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ενδεχομένως θα πρέπει να πληρώσετε πρόσθετους φόρους.

Εάν δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχετε 4 χρόνια καιρό για την οικειοθελή υποβολή της δήλωσης.

Ο καλύτερος τρόπος υποβολής της δήλωσης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster. Για τη χρήση του Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε τη δήλωσή σας χρησιμοποιώντας ένα έντυπο. Σε κάθε περίπτωση η φορολογική δήλωση πρέπει να αποσταλεί στην εφορία, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκετε η κατοικία σας. Για γενικές ερωτήσεις αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις η εφορία σας συνήθως έχει ώρες υποδοχής - για την προσέλευση κοινού ή και για τηλεφωνική επικοινωνία.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό σύμβουλο.

Στη Γερμανία για τον φόρο εισοδήματος επί του μισθού (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ισχύουν 6 φορολογικές κλίμακες. Η φορολογική κλίμακα εξαρτάται ιδίως από την οικογενειακή σας κατάσταση και, σε περίπτωση που είστε έγγαμος ή μέρος καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης, από την κατανομή αμφότερων των εισοδημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων φορολογικών κλιμάκων. Η πιο κατάλληλη φορολογική κλίμακα είναι εκείνη που αντιστοιχεί περισσότερο στην προσωπική σας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση και κατανομή εισοδήματος). Ακολουθεί μια σύνοψη:

Η 1η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους, όσους βρίσκονται σε διάσταση, διαζευγμένους ή χήρους/χήρες που είναι μισθωτοί.

Η 2η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, το οποίο ζει μαζί τους. Εάν επιλέξετε τη 2η φορολογική κλίμακα η ετήσια απαλλαγή ανέρχεται σε 1.908 € (πλέον 240 € για κάθε επιπλέον παιδί κατά τη διαδικασία του αφορολόγητου). Μπορείτε να υπαχθείτε στη 2η φορολογική κλίμακα, μόνο εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του νόμου και υποβάλετε αίτηση.

Η 3η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει μόνο για όσους μισθωτούς δεν ζουν σε μόνιμη βάση χωριστά από τον/την σύζυγό τους, για μισθωτούς που υπάγονται απεριόριστα στη φορολογία εισοδήματος, που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Αυτή η φορολογική κλίμακα σας συμφέρει, εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας δεν εργάζεται ή έχει πολύ χαμηλότερο εισόδημα. Εάν επιλέξετε την 3η φορολογική κλίμακα και ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας είναι επίσης μισθωτός/-ή, θα υπαχθεί στην 5η φορολογική κλίμακα.

Η 4η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί τον κανόνα για μισθωτούς που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης κερδίζουν περίπου τα ίδια χρήματα, αυτή η συνδυαστική φορολογική κλίμακα είναι κατάλληλη.

Η 5η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί την αντίστοιχη κλίμακα της 3ης φορολογικής κλίμακας. Σε αυτήν υπάγονται οι μισθωτοί, των οποίων οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης υπάγονται στην 3η φορολογική κλίμακα.

Η 6η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για μισθωτούς που υπάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερες σχέσεις εργασίας και λαμβάνουν μισθό από περισσότερους εργοδότες. Ο μισθός από την κύρια σχέση εργασίας σας φορολογείται σύμφωνα με την κατάλληλη για εσάς φορολογική κλίμακα 1 έως 5, ο δε μισθός που προέρχεται από άλλη σχέση εργασίας φορολογείται σύμφωνα με την 6η φορολογική κλίμακα.

Μόλις δηλώσετε για πρώτη φορά την κατοικία σας στη Γερμανία στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας της πόλης ή του δήμου, όπου κατοικείτε, θα λάβετε αυτομάτως έναν αριθμό φορολογικού μητρώου(Identifikationsnummer). Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σάς κοινοποιείται λίγο αργότερα εγγράφως.

Εάν είχατε μετά την 01/07/2007 ξανά την κατοικία σας στη Γερμανία και είχατε δηλωθεί στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας, τότε σας έχει αποδοθεί ήδη ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός αυτός δεν αλλάζει, ισχύει για μια ζωή και θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.

 

Ημερολόγιο

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31