Items filtered by date: Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 - Radio 0211

Υπάρχουν δύο είδη συγγενειών:

α. Συγγένεια εξ’ αίματος μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει:

α1. Όταν το ένα πρόσωπο κατάγεται από το άλλο (π.χ. παιδί-γονείς). Για να υπάρξει αυτός ο δεσμός στην περίπτωση της μητέρας, αρκεί προφανώς η γέννηση του προσώπου. Αντίθετα για να ιδρυθεί η σχέση με τον πατέρα χρειάζεται αυτός να παντρευτεί τη μητέρα του τέκνου ή (αν δεν παντρευτούν) να προβεί σε αναγνώριση της πατρότητας. Η συγγένεια αυτή λέγεται σε εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή.

α2. Όταν κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα (π.χ. τα αδέρφια). Η συγγένεια αυτή λέγεται εξ’ αίματος σε πλάγια γραμμή.

β. Συγγένεια εξ’ αγχιστείας υπάρχει όταν τελεστεί γάμος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Από τη στιγμή εκείνη ο ένας σύζυγος είναι συγγενής εξ’ αγχιστείας με τους συγγενείς εξ’ αίματος του άλλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύζυγοι μεταξύ τους δεν είναι συγγενείς, ενώ ο βαθμός συγγένειας υπολογίζεται με βάση των αριθμό γεννήσεων που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Η μητέρα π.χ. είναι συγγενής α’ βαθμού εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή με το παιδί της, ενώ τα αδέρφια μεταξύ τους είναι β’ βαθμού εξ’ αίματος σε πλάγια γραμμή μεταξύ τους. Τα

Η ύπαρξη συγγένειας και ο βαθμός της μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά νομικά ζητήματα, καθώς με βάση αυτήν ο νόμος ορίζει κωλύματα (π.χ. γάμου) και παραχωρεί δικαιώματα (π.χ. κληρονομικά).

 

                               Είδη συγγένειας, βαθμοί συγγένειας

               Οι συγγένειες διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε συγγένειες εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας, σε ευθείς και πλάγιες συγγενικές σχέσεις, καθώς και σε ανιούσες και κατιούσες.

 1. Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων)
 1. Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα.
 2. Συγγένεια εξ αγχιστείας προκύπτει ύστερα από γάμο.  Οι συγγενείς εξ αγχιστείας του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την λύση ή την ακύρωση του γάμου, από τον οποίο δημιουργήθηκε. (άρθρο 1464 Αστικού Κώδικα – Π.Δ. 456/1984)
 3. Τέλος, ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα.

Οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα. Έτσι, ένα άτομο έχει τους παρακάτω βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους συγγενείς του.

 • Α’ βαθμού:
  • (κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά
  • (εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά
 • Β’ βαθμού:
  • (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια
  • (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)
  • (εκ πλαγίου) αδέρφια
 • Γ’ βαθμού:
  • (κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα
  • (εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες
 • Δ’ βαθμού:
  • (εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα
 • Ε’ βαθμού:
  • (εκ πλαγίου) παιδί ξαδερφιών, ξαδέρφια των γονέων, θείοι και θείες των παππούδων, θείοι και θείες των γιαγιάδων
 • ΣΤ’ βαθμού:
  • (εκ πλαγίου) 2α ξαδέρφια, ξαδέρφια των παππούδων, ξαδέρφια των γιαγιάδων
 • Ζ’ βαθμού:
  • (εκ πλαγίου) παιδί 2ων ξαδερφιών, 2α ξαδέρφια των γονέων, ξαδέρφια των προ-παππούδων, ξαδέρφια των προ-γιαγιάδων
Published in Steuer

Από νομοθετικής πλευράς επίκεινται η κωδικοποίηση των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα και η ενσωμάτωση της οδηγίας 2016/ 680 για την προστασία των δεδομένων από τις διωκτικές και προανακριτικές αρχές και τις εισαγγελίες.

Ο ΓΚΠΔ εισάγει νέα εργαλεία και διαδικασίες με στόχο την εξασφάλιση ευρύτερης και αποτελεσματικότερης προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά μέσω της τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων της επεξεργασίας, της διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου και –κυρίως– του ορισμού υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Τυχόν παραβίαση του νέου Κανονισμού επισύρει διοικητικά πρόστιμα από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 20 εκατ. ευρώ ή έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι υψηλότερο.

Την ίδια ώρα, πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα αποκαλύπτουν ότι 4 στις 6 επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ούτε ότι ο Κανονισμός ήδη επηρεάζει σημαντικά τις υπάρχουσες δομές τους ούτε με ποιον τρόπο θα πρέπει να δρομολογήσουν την άμεση συμμόρφωσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησαμε έναν οδικό χάρτη με τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε εταιρεία, προκειμένου να συμμορφωθεί με το ΓΚΠΔ:

Βήμα 1: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να γίνει μια «χαρτογράφηση» των ροών προσωπικών δεδομένων (data flow mapping) και να διερευνηθούν τα παρακάτω ζητήματα:

 •  Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα, πώς αποκτήθηκαν, για ποιο σκοπό, σε ποιες κατηγορίες ανήκουν (απλά, ευαίσθητα, δημόσια);
 •  Ποια είναι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων
 • Πού φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα (ηλεκτρονικό/ φυσικό αρχείο);
 •  Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και σε ποιους θα κοινοποιηθούν/διαβιβαστούν;
 • Υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου για την επεξεργασία;
 • Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα;
 • Υπάρχει διαδικασία καταστροφής;
 • Ποια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των δεδομένων;

Βήμα 2: Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστούν τα υφιστάμενα κενά/προβλήματα και να αναλυθούν οι ελλείψεις (Gap analysis). Θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση του αντικτύπου πριν από την επεξεργασία των δεδομένων. Αν από την εκτίμηση προκύπτει υψηλός κίνδυνος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ζητήσει γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βήμα 3: Εν συνεχεία η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων.

Βήμα 4: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να διασφαλίζουν τη διαρκή συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίες οι κατωτέρω ενέργειες:

Διορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων και υποστήριξή του από ομάδα ατόμων και τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση των καθηκόντων του. Διατήρηση αρχείου για κάθε μορφή επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνει χώρα. Καταγραφή και εφαρμογή των πολιτικών προστασίας δεδομένων. Υιοθέτηση πρακτικών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης προσωπικών δεδομένων – έλεγχος αποτελεσματικότητας. Ειδικές ρήτρες περί προσωπικών δεδομένων στις συμβάσεις με προσωπικό, πελάτες και προμηθευτές. Δικαιώματα των υποκειμένων περί πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων κ.ά. Εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Published in Steuer