Items filtered by date: Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 - Radio 0211
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 22:47

Φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία

Φόροι

Το εισόδημά σας φορολογείται υποχρεωτικά στη Γερμανία, εάν

  • έχετε κατοικία στη Γερμανία ή
  • η συνήθης διαμονή σας, δηλαδή περισσότερο από έξι μήνες (183 ημέρες) ανά ημερολογιακό έτος, βρίσκεται στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά το συνολικό σας εισόδημα. Δηλαδή τα έσοδα από διάφορα είδη εισοδήματος (π.χ. μισθός, συντάξεις και ενοίκια). Περιλαμβάνεται και το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός, το εισόδημά σας θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τον μισθό σας. Από τον μισθό σας αφαιρείται αυτομάτως ο φόρος εισοδήματος (φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης και - εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο - ο εκκλησιαστικός φόρος. Ο εργοδότης σας καταβάλλει τα ποσά αυτά άμεσα στην εφορία. Επιπλέον ο εργοδότης σας καταβάλλει και τις εισφορές σας για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ασφάλιση ανεργίας, ασθένειας, πρόνοιας, σύνταξης και ατυχημάτων). Ποιο ποσό αφαιρείται κάθε μήνα από τον μισθό σας αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας σας, το οποίο σας παραδίδει ο εργοδότης σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας, θα πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές στις ασφάλειες αυτές εσείς.

Αριστοφάνης Οσμανλής, Φοροτεχνικός Σύλλογος Argus , 40210 Düsseldorf, Bismarckstr. 85, Tel. 0211-356646 

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Το ετήσιο εισόδημά σας αποτελείται από το σύνολο των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών, τα οποία είναι αφορολόγητα. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο, μέχρι το οποίο δεν φορολογείστε. Για το 2017 το όριο αυτό ανέρχεται σε 8.820 € για άγαμους και σε 17.640 € για έγγαμους και μέρη καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης. Πέραν αυτού για τους μισθωτούς ισχύει επιπλέον αφορολόγητο κατ’ αποκοπήν ποσό 1000 € ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται για το υπερβάλλον ποσό. Ο φορολογικός συντελεστής ξεκινάει από 14 % και αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 45 %.

Εάν λαμβάνεται έσοδα από κεφάλαιο από την τράπεζά σας στη Γερμανία, π.χ. τόκους, αυτά φορολογούνται επίσης. Οι φόροι αυτοί παρακρατούνται κατευθείαν από την τράπεζα και καταβάλλονται στην εφορία. Για έσοδα από κεφάλαιο ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής ύψους 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι που λαμβάνετε δεν υπερβαίνουν τα 801 € (ή 1602 € σε περίπτωση συζύγων και μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν κοινή δήλωση), δεν φορολογείστε για αυτούς. Μην ξεχνάτε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση για την απαλλαγή από την φορολογία (αίτηση απαλλαγής).

Για οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες ισχύουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα φορολογικά πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη για τις μηνιαίες κρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την μελλοντική σας φορολογική επιβάρυνση με το εργαλείο υπολογισμού φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φόρου εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους μπορείτε να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για να εξετάσει η εφορία εάν έχετε πληρώσει παραπάνω ή λιγότερους φόρους απ’ ότι έπρεπε. Τους μισθωτούς τους συμφέρει συχνά η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ενδεχομένως να έχουν να δηλώσουν ποσά προς αφαίρεση.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέρα από τον μισθό σας είχατε και άλλα έσοδα, λαμβάνατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα για βραχυπρόθεσμη απασχόληση, υπήρξαν περισσότερες σχέσεις εργασίας ή σε περίπτωση ορισμένων συνδυασμών φορολογικών κλιμάκων. Σε αυτήν την περίπτωση η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ενδεχομένως θα πρέπει να πληρώσετε πρόσθετους φόρους.

Εάν δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχετε 4 χρόνια καιρό για την οικειοθελή υποβολή της δήλωσης.

Ο καλύτερος τρόπος υποβολής της δήλωσης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster. Για τη χρήση του Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε τη δήλωσή σας χρησιμοποιώντας ένα έντυπο. Σε κάθε περίπτωση η φορολογική δήλωση πρέπει να αποσταλεί στην εφορία, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκετε η κατοικία σας. Για γενικές ερωτήσεις αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις η εφορία σας συνήθως έχει ώρες υποδοχής - για την προσέλευση κοινού ή και για τηλεφωνική επικοινωνία.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό σύμβουλο.

Στη Γερμανία για τον φόρο εισοδήματος επί του μισθού (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ισχύουν 6 φορολογικές κλίμακες. Η φορολογική κλίμακα εξαρτάται ιδίως από την οικογενειακή σας κατάσταση και, σε περίπτωση που είστε έγγαμος ή μέρος καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης, από την κατανομή αμφότερων των εισοδημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων φορολογικών κλιμάκων. Η πιο κατάλληλη φορολογική κλίμακα είναι εκείνη που αντιστοιχεί περισσότερο στην προσωπική σας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση και κατανομή εισοδήματος). Ακολουθεί μια σύνοψη:

Η 1η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους, όσους βρίσκονται σε διάσταση, διαζευγμένους ή χήρους/χήρες που είναι μισθωτοί.

Η 2η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, το οποίο ζει μαζί τους. Εάν επιλέξετε τη 2η φορολογική κλίμακα η ετήσια απαλλαγή ανέρχεται σε 1.908 € (πλέον 240 € για κάθε επιπλέον παιδί κατά τη διαδικασία του αφορολόγητου). Μπορείτε να υπαχθείτε στη 2η φορολογική κλίμακα, μόνο εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του νόμου και υποβάλετε αίτηση.

Η 3η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει μόνο για όσους μισθωτούς δεν ζουν σε μόνιμη βάση χωριστά από τον/την σύζυγό τους, για μισθωτούς που υπάγονται απεριόριστα στη φορολογία εισοδήματος, που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Αυτή η φορολογική κλίμακα σας συμφέρει, εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας δεν εργάζεται ή έχει πολύ χαμηλότερο εισόδημα. Εάν επιλέξετε την 3η φορολογική κλίμακα και ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας είναι επίσης μισθωτός/-ή, θα υπαχθεί στην 5η φορολογική κλίμακα.

Η 4η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί τον κανόνα για μισθωτούς που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης κερδίζουν περίπου τα ίδια χρήματα, αυτή η συνδυαστική φορολογική κλίμακα είναι κατάλληλη.

Η 5η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί την αντίστοιχη κλίμακα της 3ης φορολογικής κλίμακας. Σε αυτήν υπάγονται οι μισθωτοί, των οποίων οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης υπάγονται στην 3η φορολογική κλίμακα.

Η 6η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για μισθωτούς που υπάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερες σχέσεις εργασίας και λαμβάνουν μισθό από περισσότερους εργοδότες. Ο μισθός από την κύρια σχέση εργασίας σας φορολογείται σύμφωνα με την κατάλληλη για εσάς φορολογική κλίμακα 1 έως 5, ο δε μισθός που προέρχεται από άλλη σχέση εργασίας φορολογείται σύμφωνα με την 6η φορολογική κλίμακα.

Μόλις δηλώσετε για πρώτη φορά την κατοικία σας στη Γερμανία στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας της πόλης ή του δήμου, όπου κατοικείτε, θα λάβετε αυτομάτως έναν αριθμό φορολογικού μητρώου(Identifikationsnummer). Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σάς κοινοποιείται λίγο αργότερα εγγράφως.

Εάν είχατε μετά την 01/07/2007 ξανά την κατοικία σας στη Γερμανία και είχατε δηλωθεί στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας, τότε σας έχει αποδοθεί ήδη ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός αυτός δεν αλλάζει, ισχύει για μια ζωή και θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.

 

Published in Steuer
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 22:34

Αποστάγματα αντρικής σοφίας

Τις προάλλες καθόμουν και τα έλεγα με κάποιους από τους πιτσιρικάδες της ομάδος περί του πόσο πολύ έχει αλλάξει ο «κλάδος» μας εσχάτως και για το πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείς κάποιους κανόνες στη ζωή και στη δουλειά, αν θέλεις να πας μπροστά. Εκεί λοιπόν που τα λέγαμε όμορφα και ωραία με τους μόρτηδες, ένας από τους πιο μικρούς κι άβγαλτους πέταξε την εξής καταπληκτική ιδέα: να γράψω, λέει, όλα αυτά που τους σπρέχαρα σε ένα βιβλίο για να τα έχει να τα διαβάζει ο κοσμάκης.

Αν και, για να είμαι παντελώς και πλήρως, ντόμπρος απέναντί σου, δεν έχω καμία απολύτως φιλοδοξία να καταλήξω συγγραφέας τώρα στα γεράματα, η ιδέα του μικρούλη δεν μου φάνηκε και τόσο άσχημη. Όχι όμως για να γράψω βιβλίο -πού χρόνος για τέτοια- αλλά για να μαζώξω κάποια από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω εμπεδώσει τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Για να μην το πολυκουράζω, κατάφερα με τα πολλά να ξεσκαρτάρω καμιά εικοσαριά τέτοιες «σοφίες». Μόνο, που για να μην σου πέσει πολλή πλεροφορία μαζεμένη στην κούτρα και το «κάψεις», θα στην σερβίρω σε δύο δόσεις, μια σήμερα και μια λίαν συντόμως. Το λοιπόν, έχουμε και λέμε:

Ακόμα και αν είσαι αφεντικό, πρέπει να λερώνεις τα χέρια σου που και που

Μην αναγκάζεις τα παληκαράκια που έχεις στη δούλεψή σου να κάνουν πράγματα που πρέπει να κάνεις εσύ ή, ακόμη χειρότερα, πράγματα που δεν γουστάρεις -και το ξέρουν ότι δεν τα γουστάρεις. Αν θέλεις να λογίζεσαι σωστός αρχηγός -σαν τον Γιώργη τον Καραγκούνη ένα πράγμα- και να εμπνέεις τον σεβασμό στην ομάδα σου, είσαι υποχρεωμένος να δίνεις συχνά-πυκνά το καλό παράδειγμα και να δείχνεις ότι ματώνεις την φανέλα εξίσου με τους τύπους που βρίσκονται από κάτω σου. Ότι, δηλαδή τραβάς τα ίδια ζόρια και έχεις τις ίδιες αγωνίες με δαύτους.

Λίγη κ#λοφαρδία θα σε πάει πολύ πιο μακριά από πολύ νιονιό

Όσο μόρτης, καπάτσος και γατούλης «με πέταλα» κι αν είσαι, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να σου λάχουν προβλήματα και να βρεθείς αντιμέτωπος με καταστάσεις για τις οποίες δεν είσαι ούτε στο ελάχιστο προετοιμασμένος. Κοινώς, ακόμα και αν είσαι ο πιο σοφός μάγκας στον ντουνιά, δεν αποκλείεται σε κάποια φάση να πατήσεις την μπανανόφλουδα και να βρεθείς φαρδύς-πλατύς χάμω. Γενικά, λοιπόν, μην υποτιμάς το «ζάρι αλλά και τη σημασία που έχει να βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή.

Κράτα το στόμα σου κλειστό. Αν πρέπει να αρχίσεις τα «μούσια», φρόντισε να τα πεις όσο πιο απλά και πειστικά γίνεται

Σε μια λογομαχία πάνω, όσο τσιτωμένος ή «παρμένος» κι αν είσαι, πρόσεχε αυτά που λες. Βλέπεις, αν «τρώγεσαι» με κάποιον εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ πιθανό πάνω στην κουβέντα να σου φύγουν πράγματα που δεν πρέπει να πεις και τα οποία ο αντίπαλός σου μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στο μέλλον εναντίον σου. Για να στο κάνω πιο «ψιλά» αν δεν το' πιασες ακόμη: Αν το στόμα σου μένει κλειστό, ο κ#λος σου δεν εκτίθεται. Αν ο κ#λος σου δεν εκτίθεται, δεν κινδυνεύεις «να στον φορέσουν» (με το συμπάθιο κιόλας) εκεί που δεν το περιμένεις.

Από την άλλη, αν πρέπει να πεις κάποιο ψεματάκι για να ξελασπώσεις, φρόντισε αυτό να είναι όσο πιο απλό, κατανοητό και κοντά στην πραγματικότητα γίνεται. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να φανείς πειστικός όταν θα πρέπει να αρχίσεις να απαγγείλεις το παραμυθάκι σου στα όργανα της τάξεως ή, ακόμη χειρότερα, στην κυρά.

Για κάθε κουβέντα που λες, άσε τους άλλους να λένε δέκα

Αν δεν το εμπέδωσες ήδη με τα ακριβώς από πάνω, πάμε άλλη μια: Η γνώση είναι δύναμη. Έτσι, όσο πιο πολλά γνωρίζει ο εχθρός σου για σένα, για τις δουλειές σου ή για τους αγαπημένους σου, τόσο πιο πολλά μέσα -«πυρομαχικά», αν σου γουστάρει καλύτερα- του δίνεις για να σε βλάψει. Και αυτό μάλλον δεν το θέλεις, σωστά;

Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι

Δεν το λέω μόνο εγώ αλλά ολόκληρη η αγορά -ή, τουλάχιστον, όσοι έχουν επιβιώσει σε δαύτη. Βλέπεις, το πράγμα έχει ως εξής: Το ρευστό είναι ρευστό -το βλέπεις, το μυρίζεις, το αισθάνεσαι που έλεγε και μια παλιά ρεκλάμα. Αντίστοιχα -και κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη- μια επιταγή, όσα μηδενικά και να μοστράρει απάνω, δεν παύει να είναι ένα κωλόχαρτο. Τις δε πιστωτικές, ξέχνα τες τελείως, αφού είναι για τα κορόιδα. Απλά πράγματα

Μην αποκαλύπτεις ποτέ το πλήρες πλάνο σου

Μπας κι έχεις μια καλή ιδέα για να βγάλεις γρήγορο ρευστό; Μήπως έχεις βρει καμιά μόντα για γλιτώσεις κανά φράγκο από την εφορία, χωρίς να ρισκάρεις να σε πάρουν γραμμή τα τζιμάνια του Υπουργείου των Οικονομικών; Αν στο κόλπο μπλέκονται ήδη ή θα πρέπει να μπλεχτούν κι άλλοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τους «ξεράσεις» κάθε λεπτομέρεια, με το νι και με το σίγμα. Πάντα κράτα ένα μέρος της ιστορίας για την πάρτη σου. Αν η ιδέα είναι νόμιμη, θα μπορέσεις να βγάλεις περισσότερα. Αν πάλι είναι «κάπως» παράνομη, θα έχεις καλυμμένο τον κ#λο σου αν παίξει καμιά στραβή.

Ποτέ μην αποφασίζεις εν θερμώ

Γενικά, βάλε «κόφτη» στο συναίσθημα και τις υστερίες, ειδικότερα δε αν έχεις να λάβεις κάποια σημαντική απόφαση, που θα κρίνει πράγματα είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν είσαι «παρμένος» την ώρα της κρίσεως, το πιο πιθανό είναι να την κάνεις τελικά την μ@λ@κί@, εκτιμώντας λάθος την κατάσταση ή, ακόμη χειρότερα, εκθέτοντας με τα λεγόμενά σου τον κ#λαρίνο σου σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Αλλιώς, δες το ψύχραιμα για να το δεις καθαρά.

Ο άντρας είναι ο λόγος του

Το πολυτιμότερο πράγμα που έχεις στην κατοχή σου -και αυτό ισχύει είτε «τον φυσάς» τον παρά, είτε είσαι σε φωνάζουνε όλοι φουκαρά- δεν είναι άλλο από τον λόγο σου. Άπαξ τον δόσεις, δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Εκτός κι αν δεν έχεις θέμα να μην σε ξαναπάρουν στα σοβαρά.

Αν δεν μπορείς να κερδίσεις την μάχη στα ίσια, άλλαξε τους κανόνες. Αν εξακολουθείς να μην μπορείς να κερδίσεις, τότε γ@μ@ τους

Αν δεν είσαι κανάς παθητικός ή κανάς κακομοίρης, λογικά θα θέλεις να κερδίζεις παντού και πάντα. Βλέπεις, εμείς οι άντρες είμαστε φτιαγμένοι έτσι. Για να κερδίσεις, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να παίζεις με τους κανόνες. Ή μήπως πιστεύεις μέσα στο κεφαλάκι σου ότι όλοι όσοι έχουν τα φράγκα και τη δύναμη, κατάφεραν να βγουν στον αφρό παίζοντας «στα ίσα»; Ξύπνα! Κανένας δεν πήγε μπροστά με τον σταυρό στο χέρι, ούτε καν ο γιος του Θεού -και Εκείνος, στην πλάτη τον κουβάλησε.

Ποτέ μην ξεχνάς και μην συγχωρείς την προδοσία

Ποτέ και για κανένα λόγο. Πιο λιανά, δεν γίνεται...

Η συνέχεια επί της οθόνης σου λίαν συντόμως, όπως λέγανε κάποτε και στους κινηματόγραφους. Ciao.

 

Published in Bella Vita

Ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων στην google, βρίσκεται το γνωστό σε όλους μας (και καθόλου περιφρονημένο) «Πώς θα τον/την κάνω να κολλήσει μαζί μου;» . Τίποτα δεν είναι τυχαίο κι εμείς ως λαός φαίνεται πως είμαστε πολύ ρομαντικά, αγαπησιάρικα άτομα, άνθρωποι για σχέση. Δεν τα καταφέρνουμε βέβαια πάντα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, εξακολουθούμε να αγαπάμε δυνατά κι αληθινά, εξακριβωμένα.

 

Γενικεύοντας, οι άνθρωποι όταν ερωτεύονται αφήνονται και δίνουν στις σχέσεις τους τα πιο όμορφα κομμάτια τους, χωρίς να νοιάζονται ιδιαίτερα για το τι θα πάρουν πίσω. Αδιαφορώντας για συνέπειες, παραδίδονται άνευ όρων στα συναισθήματά τους και τον άνθρωπο που τους τα εμπνέει. Μέσα, όμως, στη λαχτάρα τους να το ζήσουν απόλυτα, κάνουν και (κάποτε ανεπανόρθωτα) λάθη.

«Ζηλεύω, ζηλεύω εσένα που αγαπάω και λατρεύω» λέει το λαϊκό άσμα και σίγουρα όλοι το έχουμε τραγουδήσει και χορέψει κι όλοι με κάποιον το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας. Ειδικά εσείς, τα ερωτευμενάκια, κάπως δικαιολογείτε τον εαυτό σας με την ένταση της καψούρας και συνήθως εκδηλώνετε λιγάκι παραπάνω την κτητικότητά σας. Η ζήλια, ελεγχόμενα, ίσως φανεί ως και βοηθητική για μια σχέση κάποιες φορές. Στο βαθμό που κάποιος δε μας είναι αδιάφορος ή δεδομένος. Το να μπορείς να θαυμάζεις, ζηλεύοντας λιγάκι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, δεν είναι απαραίτητα κακό, αρκεί να μένει εκεί, στα όρια της κολακείας και του θαυμασμού, και να μην ξεπερνάει τα όρια.

Κάποιες φορές, όμως, αυτή η τάση της ζήλιας, υπερβαίνει το μέτρο του επιτρεπτού και προσεγγίζει το αρρωστημένο, γίνεται καταπιεστική, τοξική. Όχι μόνο για το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Η ζήλια είναι σαν ένα κακοσχεδιασμένο τέχνασμα. Το χρησιμοποιούμε, κι ενώ είναι κατά του αντιπάλου μας, καταλήγει να ζημιώνει εμάς τους ίδιους.

Όσο ζηλεύεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνεις την αξία του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου, καθώς ταυτόχρονα και το κενό ανάμεσά σας. Υποτιμάς τον εαυτό σου όταν αμφιβάλλεις αν ο σύντροφός σου θέλει να μείνει δίπλα σου, χαντακώνεις την αυτοπεποίθησή σου και σε βάζεις μόνος σου σε μια μειονεκτική θέση.

Είναι σαν να απαρνείσαι αυτό που πραγματικά είσαι, σαν να περιορίζεις αυτό που σου αξίζει και να θεωρείς ότι είσαι κατώτερος από αυτόν που έχεις δίπλα σου και λίγος για να θέλει να σε κρατήσει στη ζωή του. Πράγμα που λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο (όταν δεν αντιδράς υπερβολικά)  ευνοϊκά για τον ίδιο, αφού τον κάνει να αισθάνεται αναντικατάστατος και πολύτιμος, τον ανεβάζει ψυχολογικά, ενώ παράλληλα σε θεωρεί δεδομένο και του κάνεις πολύ πιο εύκολο το να σε εκμεταλλευτεί. Να περνάει το δικό του και να σ’ απειλεί με φυγές, για άλλα καλύτερα.

Παράλληλα, η έντονη ζήλια μεταξύ των συντρόφων, όσο κι αν προσπαθεί να μην εκφράζεται, τους επηρεάζει κι ως σύνολο. Τα θεμέλια της σχέσης τρίζουν, καθώς σιγά-σιγά παύει να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Οι τριβές είναι πολύ συχνότερες κι ίσως και να νοθεύουν όλη αυτή τη μαγεία που υπήρξε στην αρχή ανάμεσα στους ερωτευμένους και τη διεκδίκησή τους.

Η συνεχής καχυποψία του ενός απομακρύνει τον άλλον και πιθανότατα να τον κάνει όντως να ψάξει αλλού όλα αυτά που του λείπουν απ’ τη σχέση στην οποία ήδη βρίσκεται και του στερεί την ελευθερία του. Ακριβώς στο σημείο αυτό, όλες οι υποψίες του ζηλιάρη –που μέχρι πρότινος ήταν απλά τραβηγμένα φανταστικά σενάρια– επιβεβαιώνονται, εξαιτίας του.

Η ζήλια, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδιαφέρον, ούτε κάτι που θα σας κρατήσει κοντά. Ίσα-ίσα, μπορεί με άνεση να σας διαλύσει οριστικά. Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος ζήλιας, αν σκεφτείς ότι εσένα έχει επιλέξει να ‘σαι ο άνθρωπός του. Αν δεν ήθελε, απλά δε θα ‘ταν εδώ, κανείς δε μένει από λύπηση ή με το ζόρι. Μη φοβάσαι και μην τραγικοποιείς τις καταστάσεις. Μόνο η ζωή ξέρει πώς θα μας τα φέρει, οπότε απόλαυσε το τώρα!

Published in Απόψεις

Πόσο προνομιούχοι είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας φίλους αληθινούς να βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε μας στιγμή για να μοιραζόμαστε βιώματα, εμπειρίες, γέλια, δάκρυα, τρέλα; Να είναι εκεί, μαζί μας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα, από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα. Από τα πιο ακριβά, όπως μια τρυφερή αγκαλιά, μέχρι τα πιο φτηνά όπως ένα ταξίδι γεύσης, στη δαγκωνιά μιας σοκολάτας στο παγκάκι της πλατείας.

Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Αν έχεις έστω κι έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου, ξέρεις πως κρατάς θησαυρό. Μην το θεωρείς δεδομένο, γιατί υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που αναζητούν ακόμη το alter ego τους, το «αυτοκολλητάκι» τους. Όπως η Ευδοκία μας, που ακόμη δεν κατάφερε να ανακαλύψει και να γευτεί τη γλύκα της αληθινής φιλίας.

Σαν κι εκείνη σίγουρα θα συναντήσουμε πολλούς, που τα έφερε έτσι η ζωή και οι συνθήκες ώστε να μην έχουν δίπλα τους φίλους αληθινούς, παρά μόνο γνωστούς και παρέες ίσα για να περνάνε την ώρα τους. Έχουν ένα παράπονο πίσω από το βλέμμα τους και μια προσμονή για να μπορέσουν να βρουν εκείνο το πλάσμα που θα τους απλώσει το χέρι και θα ξεκινήσει η κοινή τους πορεία και η πολυπόθητη μοιρασιά. Άλλωστε η ζωή χωρίς την ύπαρξη αληθινών φίλων είναι γεμάτη κενά.

Στο κάτω-κάτω θες έναν άνθρωπο διαθέσιμο να βριστείς, να τσακωθείς, να διαφωνήσεις, να συμφωνήσεις, να κρατήσεις μούτρα, να πας σινεμά, να του γνωρίσεις το αμόρε, να κουτσομπολέψεις, να τον πάρεις τηλέφωνο και να χοροπηδήσετε από χαρά φωνάζοντας μέσα στα ξημερώματα και να σου φέρει σοκολατάκια και χαρτομάντιλα στο χωρισμό ή στην απογοήτευση. Να σου πει ότι βρωμάς ή ότι μυρίζεις όμορφα, να δανειστεί τη μπλούζα σου και να ξεχάσει να στη φέρει αλλά να σου πάρει το αγαπημένο σου cd κι ας χρειαστεί να κάνει διπλοβάρδια στη δουλειά. Να κλείσει το στόμα του όταν θες σιωπή και να στα χώσει ταρακουνώντας σε στις στραβές σου. Να ξέρει πώς πίνεις τον καφέ σου και να σου κλέβει τα συνοδευτικά μπισκότα χωρίς να σε ρωτήσει, βουτώντας τα στη σαντιγί σου.

Πώς να μην τ’ αναζητάει αυτά κάποιος; Αυτά αλλά και τόσα ακόμη που κρύβονται πίσω από τη λέξη φιλία; Πώς να μην νιώθουν μια πίκρα, όσοι προσδοκούν κάτι αντίστοιχο με την Ευδοκία; Κάθε φορά σε κάθε νέο πρόσωπο, καρτερούν να συναντήσουν το δικό τους ταίρι. Το φιλαράκι τους. Επενδύουν, ρισκάρουν, προσμένουν και αναμένουν, κάνοντας όνειρα κι έχοντας ελπίδες πως κάπου εκεί έξω υπάρχει κάποιος που θα τους πραγματοποιήσει την ευχή τους.

Το ότι δε βρέθηκε ακόμη ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πρέπει να προκαλεί απογοήτευση, ούτε και κατηγορώ. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει την ακριβώς επόμενη στιγμή. Κι αν απορρίφθηκες ή απέρριψες, ήταν στο πρόγραμμα να συμβεί. Οι φίλοι δε γίνονται παραγγελία με παράδοση κατ’ οίκον. Φιλίες ξεκινάνε από το πουθενά και καταλήγουν στο παντού, μέσα από μικρές ή μεγάλες στιγμές. Έτσι μαγικά, αρκεί να το πιστεύεις, να το θες και να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις.

Σίγουρα ρισκάρεις. Άλλωστε όλες οι ανθρώπινες σχέσεις κρύβουν ρίσκο. Όμως είναι τόσα πολλά όσα κερδίζεις όταν βρεις τον άνθρωπό σου που λες ένα μεγάλο «χαλάλι» για όλα τα περασμένα. Όσο κουραστικό και λυπηρό είναι να μην έχεις φίλους, τόσο ξεκούραστο και χαρούμενο μπορεί να γίνει το επόμενο ακριβώς λεπτό σου ανακαλύπτοντάς τους. Η μοναξιά, όσο απαραίτητη κι αν είναι πολλές φορές, σου ζητάει και λίγη παρέα κι αυτό το ξέρουμε όλοι.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να απελπίζεται κανείς και να παραδίδει τα όπλα έτσι απλά. Κι αν δεν ήταν τυχερό να συμβεί μέχρι τώρα, το καλύτερο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι αυτό που λένε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Κι ίσως αυτός ο αληθινός φίλος να υπάρχει ήδη κάπου τριγύρω, να έχει δώσει κάποια μικρά δείγματα και να περιμένει μια κίνηση, ένα κίνητρο για να δηλώσει το παρόν. Ρίξε μια ματιά γύρω σου λίγο πιο προσεχτικά, άνοιξε την αγκαλιά σου και χαλάρωσε τις άμυνές σου. Όλοι φοβόμαστε να μην πληγωθούμε, αλλά καμιά πληγή δε μένει ανοιχτή για πάντα.

Η φράση άλλωστε «δεν είχα ποτέ αληθινούς φίλους», αναφέρεται στο παρελθόν, αυτό που δεν ορίζουμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αντιθέτως, μπροστά μας έχουμε το παρόν και το μέλλον μας, τα οποία ίσως κρύβουν εκείνα που εύχεται και ονειρεύεται ο καθένας μας, ανάμεσα τους και αληθινούς φίλους.

Published in Απόψεις

Κριός

Αρκετά βοηθητική για τα σχέδια σας προβλέπεται η σημερινή Τετάρτη , γι’ αυτό λάβετε δράση και σταματήστε να σκέφτεστε απαισιόδοξα. 
Βρείτε τρόπους να αυξήσετε τις γνώσεις γύρω απ’ το αντικείμενο δουλειάς σας γιατί έρχονται νέες προτάσεις που πρέπει να δεχτείτε, αν θέλετε να προχωρήσετε μπροστά και να πραγματοποιήσετε τα όνειρα σας. 
Η ειλικρίνεια και η αποφασιστικότητα σας δίνουν μια νέα πνοή στη σχέση με το σύντροφο σας. 
Όσο για τα οικονομικά… έρχονται καλύτερες μέρες να είστε σίγουροι.

Ταύρος

Κάποιες υποχρεώσεις σας χρειάζονται άμεση διευθέτηση, γι’ αυτό σταματήστε να είστε τόσο αναβλητικοί. Μπορεί σήμερα να κουραστείτε λίγο περισσότερο όμως τα αποτελέσματα της μέρας θα σας δικαιώσουν.
Παραμερίστε τους συναισθηματισμούς σας στα εργασιακά και λειτουργήστε με βάση τα δικά σας συμφέροντα. 
Η λίγο άστατη συμπεριφορά σας απέναντι στο σύντροφο σας του δημιουργεί ανασφάλεια. 
Μην παρασύρεστε σε έξοδα και αγορές που μπορούν να περιμένουν.

Δίδυμοι

Ικανοποιήστε σήμερα την ανάγκη σας για λίγη διασκέδαση, δείτε φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα που το τελευταίο διάστημα έχετε λιγάκι αμελήσει. 
Αρκετά εποικοδομητική η μέρα σας και στα εργασιακά καθώς συζητήσεις και επαφές δίνουν λύσεις στα αδιέξοδα και διλλήματα σας. 
Ανανεώστε τη σχέση με το σύντροφο σας παίρνοντας πρωτοβουλίες και βγείτε απ’ τη ρουτίνα. 
Φροντίστε να διατηρήσετε τις ισορροπίες σας στα οικονομικά.

Καρκίνος

Η εγωιστική σας πλευρά βγαίνει σήμερα στην επιφάνεια και δυσκολεύει την επικοινωνία σας κυρίως με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Σκεφτείτε και λειτουργήστε ρεαλιστικά και ψύχραιμα. 
Μικρά εμπόδια και ανατροπές στα εργασιακά δεν είναι ικανά να ανατρέψουν τα σχέδια και τους στόχους σας.
Μη γίνεστε τόσο αντιδραστικοί απέναντι στο σύντροφο σας και χαλάτε τη βραδιά σας άδικα.
Δείξτε συνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις σας.

Λέων

Έχετε κακομάθει τόσο πολύ τα άτομα του στενού φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, που όλα τα περιμένουν τελικά από εσάς. Αφήστε τους όμως κι εσείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Πολλά απ’ τα επαγγελματικά σας σχέδια αρχίζουν να εξελίσσονται ικανοποιητικά. 
Η ακαταμάχητη γοητεία σας δεν αφήνει απόψε ασυγκίνητο το σύντροφο σας. 
Μην ξεφεύγετε απ’ τον αρχικό οικονομικό προϋπολογισμό σας και μάλιστα για το τίποτα.

Παρθένος

Εμπιστευτείτε σήμερα τις προχωρημένες και πρωτότυπες ιδέες σας και να είστε σίγουροι ότι θα έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Μελλοντικά θέματα και αποφάσεις στα εργασιακά καλύτερα να τα αφήσετε για αργότερα. 
Ο σύντροφος σας εξιτάρει τις ερωτικές φαντασιώσεις σας κι έτσι η βραδιά φαντάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 
Η στασιμότητα των οικονομικά σας έχει και τα καλά της…. Εκτιμήστε τα.

Ζυγός

Η ευχάριστη και ανεβασμένη σας διάθεση σήμερα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο και βοηθά στην προώθηση των σχεδίων και υποθέσεων σας. 
Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί στα εργασιακά σας δημιουργούν ένα άγχος που πρέπει να μετριάσετε αν δε θέλετε να εξουθενωθείτε. 
Αναστολές και προκαταλήψεις δεν έχουν χώρο στο δικό σας μυαλό, γι’ αυτό απελευθερωθείτε απέναντι στο σύντροφο σας. 
Κινηθείτε με σύνεση και προσοχή στα οικονομικά.

Σκορπιός

Μη φορτώνετε και αναθέτετε δικές υποθέσεις σε τρίτους όσο κι αν σήμερα νιώθετε κουρασμένοι. Καλύτερα να τις αναβάλλετε απ’ το να τις διακινδυνέψετε. 
Οι πολυπόθητες ισορροπίες σας στα εργασιακά σταδιακά επανέρχονται. 
Το ερωτικό σας ταπεραμέντο αποκλείεται να αφήσει αδιάφορο απόψε το σύντροφο σας. 
Δελεαστικές οικονομικές προτάσεις μην τις αφήνετε ανεκμετάλλευτες και αναξιοποίητες.

Τοξότης

Μην αφήσετε σήμερα την παρορμητικότητα και τον ενθουσιασμό σας να σας οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. 
Τελειώνετε μια και καλή με εργασιακές εκκρεμότητες και επιδιώξτε συναντήσεις και σημαντικές επαφές. 
Διεκδικήστε εκ νέου τον ερωτικό σύντροφο σας και ανανεώστε τη σχέση σας που το τελευταίο διάστημα έχει βαλτώσει. 
Οικονομικές συμφωνίες διαπραγματευτείτε τες έξυπνα.

Αιγόκερος

Αποφύγετε σήμερα τις υπερβολικές αντιδράσεις και κουβέντες που μπορούν να σας εκθέσουν. Κρατήστε χαμηλό το προφίλ και τους τόνους σας. 
Προγραμματίστε τις εργασιακές υποχρεώσεις σας και μην καταπιάνεστε με πολλά ταυτόχρονα πράγματα.
Ο αυθορμητισμός σας απόψε επαναφέρει το χαμόγελο και το κέφι στη σχέση με το σύντροφο σας. 
Νέες συνεργασίες εξασφαλίζουν καλύτερες μέρες για τα οικονομικά σας.

Υδροχόος

Θέματα καθημερινότητας περιλαμβάνει η σημερινή μέρα σας και όχι ιδιαίτερες δυσκολίες, μιας και ο προγραμματισμός των προηγούμενων ημερών έπιασε τόπο. 
Ακούστε το ένστικτο σας και αποφύγετε κακοτοπιές και κακόβουλα άτομα στα εργασιακά, που στο βάθος σας ζηλεύουν και σας υπονομεύουν. 
Η φιλική και ζεστή σας διάθεση ανεβάζει το ερωτικό θερμόμετρο στη σχέση με το σύντροφο σας. 
Η οικονομική σας κατάσταση συνεχίζει να σας δημιουργεί άγχος.

Ιχθύες

Επιπλέον υποχρεώσεις που δεν είχατε υπολογίσει φέρνει και δημιουργεί η σημερινή Τετάρτη. Μείνετε συγκεντρωμένοι και μην πανικοβάλλεστε. 
Επιδιώξτε καινούργια ξεκινήματα στα εργασιακά και προωθήστε νέες συνεργασίες που προς το παρών δεν αποδίδουν τα προσδοκώμενα. 
Ένας αέρας ανανέωσης πνέει στη σχέση με το σύντροφο σας κι αυτό το χρειάζεστε. 
Μπορεί να μην σας ικανοποιεί η οικονομική σας κατάσταση ακόμη όμως… οι υποχρεώσεις σας διεκπεραιώνονται.

Published in Ζώδια

H ταινία με τίτλο «Χλευασμός του Χριστού» που εμφανίζει τα Σκόπια σαν «Μακεδονία» βγαίνει τελικά στις αίθουσες αν και είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην κυβέρνηση της γειτονικής χώρας.

Στο σενάριο ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος, ο οποίος είναι ένας διάσημος δημοσιογράφος ενός γαλλικού πολιτικού περιοδικού επιστρέφει στη γενέτειρά του στη Βόρεια Ελλάδα, αναζητώντας την αλήθεια για τον πατέρα του, Λάζαρο, ο οποίος έζησε σαν πολιτικός μετανάστης στη ΠΔΓΜ.

Τελικά ο πατέρας , τον οποίο συναντά, σκοτώνεται από τους στρατιώτες του αλβανικού απελευθερωτικού στρατού και το άψυχο σώμα του σταυρώνεται πέφτει σε μια μεγάλη πινακίδα και τα αστέρια της ΕΕ σχηματίζουν ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι του.

Η χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας παραπέμπει στον Ιησού που φέρεται να είναι… γιος του «Αλέξανδρου του Μακεδόνα», ο οποίος αναζητά τον νεκρό σκοπιανό πατέρα του στην αποκαλούμενη «Μακεδονία» και πεθαίνει σταυρωμένος πάνω σε μια πινακίδα.

Ο «Χλευασμός του Χριστού» βραβεύθηκε ως ταινία της «Μακεδονίας» στο φεστιβάλ του Μόντρεαλ. Συμπρωταγωνίστρια είναι και η Ελληνίδα ηθοποιός Ιωάννα Πηλιχού.

Στην ταινία τρομοκράτες του UCK (των Αλβανόφωνων) σκορπίζουν το θάνατο βάζοντας φωτιά.

Η κυβέρνηση στα Σκόπια αποδοκίμασε την ταινία γιατί προκαλεί την κοινή γνώμη.

Πλέον η ταινία με τίτλο «Mocking of Christ» βγαίνει στις αίθουσες των κινηματογράφων.

Σκηνές του έργου γυρίστηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα.

Ο άνθρωπος που κράτησε όμηρο μια γυναίκα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας την Δευτέρα είναι ένας Σύρος ηλικίας 55 ετών που πάσχει εμφανώς από ψυχολογικά προβλήματα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της πόλης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκλείσει το ενδεχόμενο να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση.

Ο δράστης τραυματίστηκε χθες, όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του, όμως πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. Είχε φτάσει στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2015 και του χορηγήθηκε προσωρινό άσυλο, μέχρι τον Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με τον επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Κλάους Στέφαν Μπέκερ. Ο γιος του βρίσκεται επίσης στη Γερμανία.

Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητές δείχνουν ότι ο 55χρονος δεν ήταν σε θέση να εργαστεί, λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων του.

Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του, δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι είχε κάποια σχέση με το Ισλαμικό Κράτος. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Γεραμνίας ανακοίνωσε όμως ότι σκοπεύει να αναλάβει η ίδια την υπόθεση ενώ μάρτυρες τον άκουσαν την Δευτέρα να δηλώνει ότι είναι μέλος της εξτρεμιστικής τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Ο Σύρος προκάλεσε πανικό την Δευτέρα, όταν μπήκε σε ένα φαστ-φουντ, στον σταθμό της Κολωνίας, κρατώντας ένα μπιτόνι βενζίνη, ένα ψεύτικο όπλο και γκαζάκια στα οποία είχε τοποθετήσει μεταλλικές ράβδους. Έχυσε τη βενζίνη στο πάτωμα και έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα μια 14χρονη. Όταν σήμανε ο συναγερμός πυρκαγιάς, κατέφυγε σε ένα κοντινό φαρμακείο, κρατώντας όμηρο μια υπάλληλο η οποία τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επιχείρηση της αστυνομίας για την εξουδετέρωση του δράστη.

Ο 55χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις γερμανικές αρχές για μικροαδικήματα όπως κλοπές, κατοχή κάνναβης και διασάλευση της δημόσιας τάξης. Η σύζυγός του είχε παραμείνει στη Συρία, υπέβαλε δύο φορές αίτημα να της επιτραπεί να επανενωθεί με την οικογένειά της στη Γερμανία, όμως απορρίφθηκε.

Πηγή: ΑΜΠΕ

 

Μέχρι πριν μερικά χρόνια οι ωμές παρεμβάσεις στα εσωτερικά κυρίαρχων κρατών ήταν σχεδόν αποκλειστικά συνυφασμένες με πρωτοβουλίες της αμερικανικής διπλωματίας. Παρεμβάσεις που μπορεί να ξεκινούσαν από ανοίκειες συστάσεις του τοπικού Αμερικανού «ανθύπατου» και να έφταναν σε.. προσγειώσεις πυραύλων Κρούζ.

Οι ΗΠΑ είναι μία χώρα που δείχνει ότι δεν αστειεύεται καθόλου όταν έρχεται η ώρα να προασπίσει ζωτικά εθνικά συμφέροντα ιδίως όταν αυτά έχουν να κάνουν με γεωπολιτικές επιδιώξεις. Οι εκάστοτε πρόεδροι έχουν και μια αντίληψη «χωροφύλακα του πλανήτη», αφού χρειάστηκε στο παρελθόν η δυναμική αμερικανική ανάμιξη για να επικρατήσουν οι «δυνάμεις του καλού».

• Παρόλα αυτά οι υπόγειες διεργασίες ανατροπής κυβερνήσεων, αποσταθεροποίησης μη αρεστών πολιτικών ηγετών ή και επιβολής φιλο-αμερικανικών καθεστώτων, περιορίζονταν κυρίως στη σφαίρα άμεσης γεωγραφικής εγγύτητας και γεωστρατηγικής επιρροής της υπερδύναμης (όπως π.χ. στην Λατινική Αμερική) και σε περιπτώσεις κρατών που δεν είχαν να επιδείξουν ιδιαίτερες περγαμηνές …κοινοβουλευτικής κανονικότητας.

Όταν ερχόταν η ώρα δυναμικής στρατιωτικής δράσης σε περιοχές μακριά από το αμερικανικό έδαφος οι εκάστοτε κυβερνήσεις των ΗΠΑ φρόντιζαν να αναζητούν κάποια διεθνή ερείσματα επιδιώκοντας ή επιβάλλοντας πολυεθνικούς «τιμωρητικούς» συνασπισμούς, κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ κλπ.

Εσχάτως και ιδιαίτερα από την περίοδο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, την σκυτάλη της παρεμβατικής πολιτικής στην Ευρώπη έχει παραλάβει η Γερμανία. Όχι με στρατιωτικά μέσα, αφού ακόμη αγωνίζεται να ξορκίσει το αιματοβαμμένο παρελθόν της, αλλά με όρους ασφυκτικής οικονομικής ηγεμονίας. Που κατόρθωσε να πετύχει μέσω της άλωσης των ευρωπαικών θεσμών και του τραπεζικού συστήματος, μέσω της υποταγής κρατών και κυβερνήσεων σε ωμούς οικονομικούς εκβιασμούς, μέσω του εκμαυλισμού ξένων πολιτικών με βαλίτσες τύπου Siemens και γενικότερα με ένα πλέγμα άκρως διεφθαρμένων πρακτικών.

• Ειδικότερα οι κυβέρνησεις της Μέρκελ έχουν τα τελευταία χρόνια ξεπεράσει κάθε όριο παρεμβατισμού με τον πιο άγαρμπο, κυνικό και χυδαίο τρόπο. Η αναιδής δημόσια απαίτηση του Γερμανού Επιτρόπου για την ευρωπαική διεύρυνση, Γκίντερ Ετιγκερ προς τον Ζάεφ να μην προχωρήσει σε εκλογές, αλλά να κόψει το κεφάλι του για να βρει τους 11 αποστάτες που του λείπουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι μόνο ένα μικρό δείγμα αυτής της δεσποτικής αντίληψης.

Θα μου πείτε σε μία βαλκανική …μπανανία απευθυνόταν οπότε μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν είναι όμως έτσι. Ανάλογες συστάσεις έγιναν και σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις του μνημονίου, ώστε να μην διαταράσσεται με εκλογικές αναμετρήσεις η υλοποίηση των «μεταρρυθμίσεων». Ει δυνατόν αν μπορούσαμε να αποφεύγουμε τις εκλογές και τελείως, το Βερολίνο θα ήταν ευτυχέστατο.

Ο Ετιγκερ, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλέσει Κινέζους επισήμους με το ρατσιστικό όρο …«σχιστομάτηδες» είναι ένας βλάξ με περικεφαλαία που ανήκει στο συντηρητικό κόμμα Χριστιανοκοινωνιστών του Ζεεχόφερ, κυβερνητικού εταίρου της Μέρκελ. Αυτός ο τελευταίος πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνάται από Βαυαρούς …χωροφυλάκες. Και το λέει επίσης δημόσια χωρίς αιδώ!

• Όμως οι εκβιασμοί και οι υποτιμητικές αναφορές δεν περιορίζονται στα βαλκανικά φέουδα και τις τουριστικές αποικίες χρέους όπως η Ελλάδα όπου το Βερολίνο κάνει ότι θέλει. Οι Αμερικανοί για παράδειγμα, δύσκολα θα διανοούνταν να εκβιάσουν την Ιταλία. Οι Γερμανοί όχι μόνο το κάνουν, αλλά και το διατυμπανίζουν. Ο ίδιος φωστήρας Γερμανός Επίτροπος είχε πει το αμίμητο: «Οι αγορές θα μάθουν τους Ιταλούς να ψηφίζουν»…

Αυτή η ποιοτική αναβάθμιση των γερμανικών παρεμβάσεων που ασφαλώς προδίδει βαθιά κατάλοιπα φασιστικών αντιλήψεων φυλετικής ανωτερότητας έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητική. Πρώτον επειδή η συγκεκριμένη χώρα δεν διαθέτει την ισχύ και την παγκόσμια ακτινοβολία της Αμερικής κυρίως όμως επειδή από ηθικής απόψεως έχει τόσο βεβαρημένο παρελθόν που θα έπρεπε να προσέχει ακόμη και την σκιά της.

Οι σημερινοί Γερμανοί θεωρούν ότι δεν χρωστάνε σε κανέναν και ότι όλοι τους χρωστούν. Ξέχασαν γρήγορα το παρελθόν τους και σήμερα εργάζονται πάλι για τον «ζωτικό χώρο» με άλλα μέσα. Βαθιά μέσα τους ίσως και να μην μετάνιωσαν ποτέ, γι αυτό έχουν και την απαίτηση σήμερα οι ευρωπαικοί λαοί τους οποίους κατέσφαξαν να τους υπηρετούν.

• Κάποιοι αποδίδουν στον τεράστιο Τσώρτσιλ το τσιτάτο: «Η Γερμανία πρέπει να βομβαρδίζεται ανά πενήντα χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τον λόγο, ξέρουν εκείνοι…»

Δεν είναι βέβαιον ότι το είπε. Σίγουρα όμως έχει πει κάτι άλλο: «Το πιο ασυγχώρητο έγκλημα της Γερμανίας πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι προσπάθησε να αντλήσει οικονομική ισχύ παρακάμπτοντας το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και δημιουργώντας δικό της μηχανισμό συναλλαγών που θα στερούσε από την παγκόσμια οικονομία κάθε δυνατότητα κέρδους…»

Σας θυμίζει τίποτα αυτό;…

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ

Published in Απόψεις

Κάθε άνδρας έχει αγαπημένα χρώματα και άλλα που δεν μπορεί να φανταστεί πως μπορεί να τα φορέσει. Θα σου δείξω πέντε τολμηρά χρώματα ρούχων, που σίγουρα κάποια αν όχι όλα, μπορείς να τα προσθέσεις στην ντουλάπα σου και να δείχνεις πάντα αψεγάδιαστος.

Μερικά από αυτά φαντάζουν απαγορευτικά, αλλά με τον κάτάλληλο συνδυασμό, μπορούν να αναδείξουν με εντυπωσιακό τρόπο την προσωπικότητά σου. Θα σου δείξω πολλούς συνδυασμούς για να παρεις ιδέες και να δημιουργήσεις το δικό σου μοναδικό στυλ.

 

Πως να φορέσεις μερικά από τα πιο τολμηρά χρώματα ρούχων!

Πορτοκαλί

Το πορτοκαλί αποτελεί ένα από τα τολμηρά χρώματα ρούχων που μπορεί να επιλέξει ένας άνδρας, ειδικά όταν πρόκειται για παντελόνι ή πουκάμισο. Συνδυάζεται άψογα με το μπλε και το μαύρο και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το καφέ, άρα ο συνδυασμός τους είναι πάντα ιδανικός.

Κίτρινο

Το κίτρινο είναι ένα φωτεινό χρώμα, που μπορεί να προσθέσει ένταση στο ντύσιμό σου. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, διάλεξε ένα κίτρινο παντελόνι, ειδικά τους καλοκαιρινούς ή ανοιξιάτικους μήνες και συνδυασέ το με ένα γαλάζιο πουκάμισο για μοναδικό στυλ. Οι μπλούζες και τα πουκάμισα σε αυτόν τον χρωματισμό συνδυάζονται εύκολα και απλά.

Ροζ

Το ροζ είναι ίσως το μοναδικό χρώμα που πολλοί άνδρες αποφεύγουν να φορέσουν. Μπορείς να δεις πως ένα μπλουζάκι με αυτήν την απόχρωση ή ένα πουκάμισο, συνδυάζεται άψογα με το λευκό και το τζιν, χωρίς να χάσεις την αρρενωπή φύση σου. Για εσένα που σου αρέσει να τολμάς λίγο παραπάνω, μπορείς να δεις πως να φορέσεις και ένα κοστούμι σε ροζ χρώμα με πολύ στυλ και άποψη.

Μοβ

Το μοβ είναι ένα γλυκό χρώμα, που ταιριάζει στους περισσότερους τόνους του δέρματος. Μπορείς να συνδυάσεις ένα μπλουζάκι σε αυτό το χρώμα εύκολα με το τζιν σου, ή με ένα μπλε παντελόνι. Το μοβ παντελόνι μπορείς να το φορέσεις με μαύρο, λευκό, γκρι ή μπλε και να είσαι πάντα καλοντυμένος και μοντέρνος. Ένα μοβ κοστούμι είναι πάντα κομψό και γοητευτικό.

Κόκκινο

Το κόκκινο είναι ένα έντονο χρώμα που καλά θα κάνεις να το εντάξεις στη  καθημερινή σου ένδυση, αφού ταιριάζει στους περισσότερους άνδρες και αναβαθμίζει τη δυναμική τους. Μπορείς να πάρεις ένα πουκάμισο ή μια μπλούζα σε αυτό το χρώμα και να το συνδυάσεις με πολλά παντελόνια που ήδη έχεις. Το κόκκινο παντελόνι συνδυάζεται άψογα με το μπλε, το γαλάζιο και το λευκό. Το σακάκι σε αυτό το χρώμα, είναι μοναδικό και εξαιρετικά μοδάτο.

Αυτά τα χρώματα ρούχων, μπορεί να τα φορέσει κάθε άνδρας, με τους συνδυασμούς που αυτός επιθυμεί και να είναι πάντα μοντέρνος και απλός με το δικό του μοναδικό στυλ. Μην απορρίπτεις χρώματα που νομίζεις πως δεν θα σου πάνε μόνο και μόνο επειδή είναι «έξω» από εσενα.

 
Published in Bella Vita

Am 28. Oktober wechselt der Düsseldorfer Flughafen in den Winterflugplan. Wie der Airport mitteilt, starten im Winter 2018/19 rund 60 Fluggesellschaften ab Düsseldorf zu mehr als 140 Zielen weltweit.

Neu ist die Nonstop-Verbindung mit Eurowings nach Bangkok, vier mal pro Woche geht der Flug. Ebenfalls neu ist Havanna ein Mal pro Woche. Neues Ziel ist auch Košice. Eurowings steuert die slowakische Stadt im Winter viermal wöchentlich ab Düsseldorf an.

Viele Airlines haben auch ihre Frequenzen zu Zielen ums Mittelmeer aufgestockt, darunter Laudamotion, Condor, Tuifly, Norwegian und Ryanair. So verdoppelt Norwegian ihr Flugangebot im Vorjahresvergleich. Nach Palma de Mallorca geht es elfmal wöchentlich. Laudamotion fliegt mit Innsbruck erstmals eine beliebte Ski- und Winterdestination ab Düsseldorf an.

Mit ANA geht es auch im neuen Winterflugflugplan weiter täglich mit dem Dreamliner nach Tokio. Ebenso setzt Singapore Airlines auf vier Verbindungen pro Woche mit dem Airbus A350 nach Singapur. Auch die Verbindungen nach Dubai mit Emirates und Abu Dhabi mit Etihad Airways bleiben bestehen.

Weiterhin geht es auch per Linienflug in die Karibik und die USA. Miami, Fort Myers sowie New York stehen mit den Flughäfen JFK und EWR (Newark) im Flugplan der Airline. Letzteres Ziel übernimmt Eurowings ab Dezember von der Lufthansa.

Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines erhöht die Frequenz in die griechische Hauptstadt und fliegt ab Winter nun täglich nach Athen.

Auch Skandinavien wird verstärkt angeflogen: So erhöht SASScandinavian Airlines ihre Frequenzen in die nordeuropäischen Metropolen Stockholm, Kopenhagen und Oslo.

Auf der Homepage des Düsseldorfer Airports unter dus.com steht der Winterflugplan auch zum Download bereit.

Published in Deutschland