Items filtered by date: Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 - Radio 0211
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 22:47

Φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία

Φόροι

Το εισόδημά σας φορολογείται υποχρεωτικά στη Γερμανία, εάν

  • έχετε κατοικία στη Γερμανία ή
  • η συνήθης διαμονή σας, δηλαδή περισσότερο από έξι μήνες (183 ημέρες) ανά ημερολογιακό έτος, βρίσκεται στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά το συνολικό σας εισόδημα. Δηλαδή τα έσοδα από διάφορα είδη εισοδήματος (π.χ. μισθός, συντάξεις και ενοίκια). Περιλαμβάνεται και το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός, το εισόδημά σας θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τον μισθό σας. Από τον μισθό σας αφαιρείται αυτομάτως ο φόρος εισοδήματος (φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης και - εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο - ο εκκλησιαστικός φόρος. Ο εργοδότης σας καταβάλλει τα ποσά αυτά άμεσα στην εφορία. Επιπλέον ο εργοδότης σας καταβάλλει και τις εισφορές σας για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ασφάλιση ανεργίας, ασθένειας, πρόνοιας, σύνταξης και ατυχημάτων). Ποιο ποσό αφαιρείται κάθε μήνα από τον μισθό σας αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας σας, το οποίο σας παραδίδει ο εργοδότης σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγείας, θα πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές στις ασφάλειες αυτές εσείς.

Αριστοφάνης Οσμανλής, Φοροτεχνικός Σύλλογος Argus , 40210 Düsseldorf, Bismarckstr. 85, Tel. 0211-356646 

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Το ετήσιο εισόδημά σας αποτελείται από το σύνολο των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών, τα οποία είναι αφορολόγητα. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο, μέχρι το οποίο δεν φορολογείστε. Για το 2017 το όριο αυτό ανέρχεται σε 8.820 € για άγαμους και σε 17.640 € για έγγαμους και μέρη καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης. Πέραν αυτού για τους μισθωτούς ισχύει επιπλέον αφορολόγητο κατ’ αποκοπήν ποσό 1000 € ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται για το υπερβάλλον ποσό. Ο φορολογικός συντελεστής ξεκινάει από 14 % και αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 45 %.

Εάν λαμβάνεται έσοδα από κεφάλαιο από την τράπεζά σας στη Γερμανία, π.χ. τόκους, αυτά φορολογούνται επίσης. Οι φόροι αυτοί παρακρατούνται κατευθείαν από την τράπεζα και καταβάλλονται στην εφορία. Για έσοδα από κεφάλαιο ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής ύψους 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι που λαμβάνετε δεν υπερβαίνουν τα 801 € (ή 1602 € σε περίπτωση συζύγων και μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν κοινή δήλωση), δεν φορολογείστε για αυτούς. Μην ξεχνάτε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση για την απαλλαγή από την φορολογία (αίτηση απαλλαγής).

Για οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες ισχύουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα φορολογικά πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη για τις μηνιαίες κρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την μελλοντική σας φορολογική επιβάρυνση με το εργαλείο υπολογισμού φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φόρου εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους μπορείτε να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για να εξετάσει η εφορία εάν έχετε πληρώσει παραπάνω ή λιγότερους φόρους απ’ ότι έπρεπε. Τους μισθωτούς τους συμφέρει συχνά η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ενδεχομένως να έχουν να δηλώσουν ποσά προς αφαίρεση.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέρα από τον μισθό σας είχατε και άλλα έσοδα, λαμβάνατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα για βραχυπρόθεσμη απασχόληση, υπήρξαν περισσότερες σχέσεις εργασίας ή σε περίπτωση ορισμένων συνδυασμών φορολογικών κλιμάκων. Σε αυτήν την περίπτωση η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Ενδεχομένως θα πρέπει να πληρώσετε πρόσθετους φόρους.

Εάν δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, έχετε 4 χρόνια καιρό για την οικειοθελή υποβολή της δήλωσης.

Ο καλύτερος τρόπος υποβολής της δήλωσης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster. Για τη χρήση του Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε τη δήλωσή σας χρησιμοποιώντας ένα έντυπο. Σε κάθε περίπτωση η φορολογική δήλωση πρέπει να αποσταλεί στην εφορία, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκετε η κατοικία σας. Για γενικές ερωτήσεις αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις η εφορία σας συνήθως έχει ώρες υποδοχής - για την προσέλευση κοινού ή και για τηλεφωνική επικοινωνία.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό σύμβουλο.

Στη Γερμανία για τον φόρο εισοδήματος επί του μισθού (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ισχύουν 6 φορολογικές κλίμακες. Η φορολογική κλίμακα εξαρτάται ιδίως από την οικογενειακή σας κατάσταση και, σε περίπτωση που είστε έγγαμος ή μέρος καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης, από την κατανομή αμφότερων των εισοδημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων φορολογικών κλιμάκων. Η πιο κατάλληλη φορολογική κλίμακα είναι εκείνη που αντιστοιχεί περισσότερο στην προσωπική σας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση και κατανομή εισοδήματος). Ακολουθεί μια σύνοψη:

Η 1η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους, όσους βρίσκονται σε διάσταση, διαζευγμένους ή χήρους/χήρες που είναι μισθωτοί.

Η 2η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, το οποίο ζει μαζί τους. Εάν επιλέξετε τη 2η φορολογική κλίμακα η ετήσια απαλλαγή ανέρχεται σε 1.908 € (πλέον 240 € για κάθε επιπλέον παιδί κατά τη διαδικασία του αφορολόγητου). Μπορείτε να υπαχθείτε στη 2η φορολογική κλίμακα, μόνο εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του νόμου και υποβάλετε αίτηση.

Η 3η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει μόνο για όσους μισθωτούς δεν ζουν σε μόνιμη βάση χωριστά από τον/την σύζυγό τους, για μισθωτούς που υπάγονται απεριόριστα στη φορολογία εισοδήματος, που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Αυτή η φορολογική κλίμακα σας συμφέρει, εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας δεν εργάζεται ή έχει πολύ χαμηλότερο εισόδημα. Εάν επιλέξετε την 3η φορολογική κλίμακα και ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας είναι επίσης μισθωτός/-ή, θα υπαχθεί στην 5η φορολογική κλίμακα.

Η 4η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί τον κανόνα για μισθωτούς που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης κερδίζουν περίπου τα ίδια χρήματα, αυτή η συνδυαστική φορολογική κλίμακα είναι κατάλληλη.

Η 5η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί την αντίστοιχη κλίμακα της 3ης φορολογικής κλίμακας. Σε αυτήν υπάγονται οι μισθωτοί, των οποίων οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης υπάγονται στην 3η φορολογική κλίμακα.

Η 6η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για μισθωτούς που υπάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερες σχέσεις εργασίας και λαμβάνουν μισθό από περισσότερους εργοδότες. Ο μισθός από την κύρια σχέση εργασίας σας φορολογείται σύμφωνα με την κατάλληλη για εσάς φορολογική κλίμακα 1 έως 5, ο δε μισθός που προέρχεται από άλλη σχέση εργασίας φορολογείται σύμφωνα με την 6η φορολογική κλίμακα.

Μόλις δηλώσετε για πρώτη φορά την κατοικία σας στη Γερμανία στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας της πόλης ή του δήμου, όπου κατοικείτε, θα λάβετε αυτομάτως έναν αριθμό φορολογικού μητρώου(Identifikationsnummer). Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σάς κοινοποιείται λίγο αργότερα εγγράφως.

Εάν είχατε μετά την 01/07/2007 ξανά την κατοικία σας στη Γερμανία και είχατε δηλωθεί στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας, τότε σας έχει αποδοθεί ήδη ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός αυτός δεν αλλάζει, ισχύει για μια ζωή και θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.

 

Published in Steuer

Ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων στην google, βρίσκεται το γνωστό σε όλους μας (και καθόλου περιφρονημένο) «Πώς θα τον/την κάνω να κολλήσει μαζί μου;» . Τίποτα δεν είναι τυχαίο κι εμείς ως λαός φαίνεται πως είμαστε πολύ ρομαντικά, αγαπησιάρικα άτομα, άνθρωποι για σχέση. Δεν τα καταφέρνουμε βέβαια πάντα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, εξακολουθούμε να αγαπάμε δυνατά κι αληθινά, εξακριβωμένα.

 

Γενικεύοντας, οι άνθρωποι όταν ερωτεύονται αφήνονται και δίνουν στις σχέσεις τους τα πιο όμορφα κομμάτια τους, χωρίς να νοιάζονται ιδιαίτερα για το τι θα πάρουν πίσω. Αδιαφορώντας για συνέπειες, παραδίδονται άνευ όρων στα συναισθήματά τους και τον άνθρωπο που τους τα εμπνέει. Μέσα, όμως, στη λαχτάρα τους να το ζήσουν απόλυτα, κάνουν και (κάποτε ανεπανόρθωτα) λάθη.

«Ζηλεύω, ζηλεύω εσένα που αγαπάω και λατρεύω» λέει το λαϊκό άσμα και σίγουρα όλοι το έχουμε τραγουδήσει και χορέψει κι όλοι με κάποιον το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας. Ειδικά εσείς, τα ερωτευμενάκια, κάπως δικαιολογείτε τον εαυτό σας με την ένταση της καψούρας και συνήθως εκδηλώνετε λιγάκι παραπάνω την κτητικότητά σας. Η ζήλια, ελεγχόμενα, ίσως φανεί ως και βοηθητική για μια σχέση κάποιες φορές. Στο βαθμό που κάποιος δε μας είναι αδιάφορος ή δεδομένος. Το να μπορείς να θαυμάζεις, ζηλεύοντας λιγάκι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, δεν είναι απαραίτητα κακό, αρκεί να μένει εκεί, στα όρια της κολακείας και του θαυμασμού, και να μην ξεπερνάει τα όρια.

Κάποιες φορές, όμως, αυτή η τάση της ζήλιας, υπερβαίνει το μέτρο του επιτρεπτού και προσεγγίζει το αρρωστημένο, γίνεται καταπιεστική, τοξική. Όχι μόνο για το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Η ζήλια είναι σαν ένα κακοσχεδιασμένο τέχνασμα. Το χρησιμοποιούμε, κι ενώ είναι κατά του αντιπάλου μας, καταλήγει να ζημιώνει εμάς τους ίδιους.

Όσο ζηλεύεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνεις την αξία του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου, καθώς ταυτόχρονα και το κενό ανάμεσά σας. Υποτιμάς τον εαυτό σου όταν αμφιβάλλεις αν ο σύντροφός σου θέλει να μείνει δίπλα σου, χαντακώνεις την αυτοπεποίθησή σου και σε βάζεις μόνος σου σε μια μειονεκτική θέση.

Είναι σαν να απαρνείσαι αυτό που πραγματικά είσαι, σαν να περιορίζεις αυτό που σου αξίζει και να θεωρείς ότι είσαι κατώτερος από αυτόν που έχεις δίπλα σου και λίγος για να θέλει να σε κρατήσει στη ζωή του. Πράγμα που λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο (όταν δεν αντιδράς υπερβολικά)  ευνοϊκά για τον ίδιο, αφού τον κάνει να αισθάνεται αναντικατάστατος και πολύτιμος, τον ανεβάζει ψυχολογικά, ενώ παράλληλα σε θεωρεί δεδομένο και του κάνεις πολύ πιο εύκολο το να σε εκμεταλλευτεί. Να περνάει το δικό του και να σ’ απειλεί με φυγές, για άλλα καλύτερα.

Παράλληλα, η έντονη ζήλια μεταξύ των συντρόφων, όσο κι αν προσπαθεί να μην εκφράζεται, τους επηρεάζει κι ως σύνολο. Τα θεμέλια της σχέσης τρίζουν, καθώς σιγά-σιγά παύει να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Οι τριβές είναι πολύ συχνότερες κι ίσως και να νοθεύουν όλη αυτή τη μαγεία που υπήρξε στην αρχή ανάμεσα στους ερωτευμένους και τη διεκδίκησή τους.

Η συνεχής καχυποψία του ενός απομακρύνει τον άλλον και πιθανότατα να τον κάνει όντως να ψάξει αλλού όλα αυτά που του λείπουν απ’ τη σχέση στην οποία ήδη βρίσκεται και του στερεί την ελευθερία του. Ακριβώς στο σημείο αυτό, όλες οι υποψίες του ζηλιάρη –που μέχρι πρότινος ήταν απλά τραβηγμένα φανταστικά σενάρια– επιβεβαιώνονται, εξαιτίας του.

Η ζήλια, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδιαφέρον, ούτε κάτι που θα σας κρατήσει κοντά. Ίσα-ίσα, μπορεί με άνεση να σας διαλύσει οριστικά. Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος ζήλιας, αν σκεφτείς ότι εσένα έχει επιλέξει να ‘σαι ο άνθρωπός του. Αν δεν ήθελε, απλά δε θα ‘ταν εδώ, κανείς δε μένει από λύπηση ή με το ζόρι. Μη φοβάσαι και μην τραγικοποιείς τις καταστάσεις. Μόνο η ζωή ξέρει πώς θα μας τα φέρει, οπότε απόλαυσε το τώρα!

Published in Απόψεις

Πόσο προνομιούχοι είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας φίλους αληθινούς να βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε μας στιγμή για να μοιραζόμαστε βιώματα, εμπειρίες, γέλια, δάκρυα, τρέλα; Να είναι εκεί, μαζί μας από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα, από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα. Από τα πιο ακριβά, όπως μια τρυφερή αγκαλιά, μέχρι τα πιο φτηνά όπως ένα ταξίδι γεύσης, στη δαγκωνιά μιας σοκολάτας στο παγκάκι της πλατείας.

Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Αν έχεις έστω κι έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου, ξέρεις πως κρατάς θησαυρό. Μην το θεωρείς δεδομένο, γιατί υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που αναζητούν ακόμη το alter ego τους, το «αυτοκολλητάκι» τους. Όπως η Ευδοκία μας, που ακόμη δεν κατάφερε να ανακαλύψει και να γευτεί τη γλύκα της αληθινής φιλίας.

Σαν κι εκείνη σίγουρα θα συναντήσουμε πολλούς, που τα έφερε έτσι η ζωή και οι συνθήκες ώστε να μην έχουν δίπλα τους φίλους αληθινούς, παρά μόνο γνωστούς και παρέες ίσα για να περνάνε την ώρα τους. Έχουν ένα παράπονο πίσω από το βλέμμα τους και μια προσμονή για να μπορέσουν να βρουν εκείνο το πλάσμα που θα τους απλώσει το χέρι και θα ξεκινήσει η κοινή τους πορεία και η πολυπόθητη μοιρασιά. Άλλωστε η ζωή χωρίς την ύπαρξη αληθινών φίλων είναι γεμάτη κενά.

Στο κάτω-κάτω θες έναν άνθρωπο διαθέσιμο να βριστείς, να τσακωθείς, να διαφωνήσεις, να συμφωνήσεις, να κρατήσεις μούτρα, να πας σινεμά, να του γνωρίσεις το αμόρε, να κουτσομπολέψεις, να τον πάρεις τηλέφωνο και να χοροπηδήσετε από χαρά φωνάζοντας μέσα στα ξημερώματα και να σου φέρει σοκολατάκια και χαρτομάντιλα στο χωρισμό ή στην απογοήτευση. Να σου πει ότι βρωμάς ή ότι μυρίζεις όμορφα, να δανειστεί τη μπλούζα σου και να ξεχάσει να στη φέρει αλλά να σου πάρει το αγαπημένο σου cd κι ας χρειαστεί να κάνει διπλοβάρδια στη δουλειά. Να κλείσει το στόμα του όταν θες σιωπή και να στα χώσει ταρακουνώντας σε στις στραβές σου. Να ξέρει πώς πίνεις τον καφέ σου και να σου κλέβει τα συνοδευτικά μπισκότα χωρίς να σε ρωτήσει, βουτώντας τα στη σαντιγί σου.

Πώς να μην τ’ αναζητάει αυτά κάποιος; Αυτά αλλά και τόσα ακόμη που κρύβονται πίσω από τη λέξη φιλία; Πώς να μην νιώθουν μια πίκρα, όσοι προσδοκούν κάτι αντίστοιχο με την Ευδοκία; Κάθε φορά σε κάθε νέο πρόσωπο, καρτερούν να συναντήσουν το δικό τους ταίρι. Το φιλαράκι τους. Επενδύουν, ρισκάρουν, προσμένουν και αναμένουν, κάνοντας όνειρα κι έχοντας ελπίδες πως κάπου εκεί έξω υπάρχει κάποιος που θα τους πραγματοποιήσει την ευχή τους.

Το ότι δε βρέθηκε ακόμη ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πρέπει να προκαλεί απογοήτευση, ούτε και κατηγορώ. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει την ακριβώς επόμενη στιγμή. Κι αν απορρίφθηκες ή απέρριψες, ήταν στο πρόγραμμα να συμβεί. Οι φίλοι δε γίνονται παραγγελία με παράδοση κατ’ οίκον. Φιλίες ξεκινάνε από το πουθενά και καταλήγουν στο παντού, μέσα από μικρές ή μεγάλες στιγμές. Έτσι μαγικά, αρκεί να το πιστεύεις, να το θες και να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις.

Σίγουρα ρισκάρεις. Άλλωστε όλες οι ανθρώπινες σχέσεις κρύβουν ρίσκο. Όμως είναι τόσα πολλά όσα κερδίζεις όταν βρεις τον άνθρωπό σου που λες ένα μεγάλο «χαλάλι» για όλα τα περασμένα. Όσο κουραστικό και λυπηρό είναι να μην έχεις φίλους, τόσο ξεκούραστο και χαρούμενο μπορεί να γίνει το επόμενο ακριβώς λεπτό σου ανακαλύπτοντάς τους. Η μοναξιά, όσο απαραίτητη κι αν είναι πολλές φορές, σου ζητάει και λίγη παρέα κι αυτό το ξέρουμε όλοι.

Γι’ αυτό δεν πρέπει να απελπίζεται κανείς και να παραδίδει τα όπλα έτσι απλά. Κι αν δεν ήταν τυχερό να συμβεί μέχρι τώρα, το καλύτερο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι αυτό που λένε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Κι ίσως αυτός ο αληθινός φίλος να υπάρχει ήδη κάπου τριγύρω, να έχει δώσει κάποια μικρά δείγματα και να περιμένει μια κίνηση, ένα κίνητρο για να δηλώσει το παρόν. Ρίξε μια ματιά γύρω σου λίγο πιο προσεχτικά, άνοιξε την αγκαλιά σου και χαλάρωσε τις άμυνές σου. Όλοι φοβόμαστε να μην πληγωθούμε, αλλά καμιά πληγή δε μένει ανοιχτή για πάντα.

Η φράση άλλωστε «δεν είχα ποτέ αληθινούς φίλους», αναφέρεται στο παρελθόν, αυτό που δεν ορίζουμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αντιθέτως, μπροστά μας έχουμε το παρόν και το μέλλον μας, τα οποία ίσως κρύβουν εκείνα που εύχεται και ονειρεύεται ο καθένας μας, ανάμεσα τους και αληθινούς φίλους.

Published in Απόψεις

Μέχρι πριν μερικά χρόνια οι ωμές παρεμβάσεις στα εσωτερικά κυρίαρχων κρατών ήταν σχεδόν αποκλειστικά συνυφασμένες με πρωτοβουλίες της αμερικανικής διπλωματίας. Παρεμβάσεις που μπορεί να ξεκινούσαν από ανοίκειες συστάσεις του τοπικού Αμερικανού «ανθύπατου» και να έφταναν σε.. προσγειώσεις πυραύλων Κρούζ.

Οι ΗΠΑ είναι μία χώρα που δείχνει ότι δεν αστειεύεται καθόλου όταν έρχεται η ώρα να προασπίσει ζωτικά εθνικά συμφέροντα ιδίως όταν αυτά έχουν να κάνουν με γεωπολιτικές επιδιώξεις. Οι εκάστοτε πρόεδροι έχουν και μια αντίληψη «χωροφύλακα του πλανήτη», αφού χρειάστηκε στο παρελθόν η δυναμική αμερικανική ανάμιξη για να επικρατήσουν οι «δυνάμεις του καλού».

• Παρόλα αυτά οι υπόγειες διεργασίες ανατροπής κυβερνήσεων, αποσταθεροποίησης μη αρεστών πολιτικών ηγετών ή και επιβολής φιλο-αμερικανικών καθεστώτων, περιορίζονταν κυρίως στη σφαίρα άμεσης γεωγραφικής εγγύτητας και γεωστρατηγικής επιρροής της υπερδύναμης (όπως π.χ. στην Λατινική Αμερική) και σε περιπτώσεις κρατών που δεν είχαν να επιδείξουν ιδιαίτερες περγαμηνές …κοινοβουλευτικής κανονικότητας.

Όταν ερχόταν η ώρα δυναμικής στρατιωτικής δράσης σε περιοχές μακριά από το αμερικανικό έδαφος οι εκάστοτε κυβερνήσεις των ΗΠΑ φρόντιζαν να αναζητούν κάποια διεθνή ερείσματα επιδιώκοντας ή επιβάλλοντας πολυεθνικούς «τιμωρητικούς» συνασπισμούς, κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ κλπ.

Εσχάτως και ιδιαίτερα από την περίοδο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, την σκυτάλη της παρεμβατικής πολιτικής στην Ευρώπη έχει παραλάβει η Γερμανία. Όχι με στρατιωτικά μέσα, αφού ακόμη αγωνίζεται να ξορκίσει το αιματοβαμμένο παρελθόν της, αλλά με όρους ασφυκτικής οικονομικής ηγεμονίας. Που κατόρθωσε να πετύχει μέσω της άλωσης των ευρωπαικών θεσμών και του τραπεζικού συστήματος, μέσω της υποταγής κρατών και κυβερνήσεων σε ωμούς οικονομικούς εκβιασμούς, μέσω του εκμαυλισμού ξένων πολιτικών με βαλίτσες τύπου Siemens και γενικότερα με ένα πλέγμα άκρως διεφθαρμένων πρακτικών.

• Ειδικότερα οι κυβέρνησεις της Μέρκελ έχουν τα τελευταία χρόνια ξεπεράσει κάθε όριο παρεμβατισμού με τον πιο άγαρμπο, κυνικό και χυδαίο τρόπο. Η αναιδής δημόσια απαίτηση του Γερμανού Επιτρόπου για την ευρωπαική διεύρυνση, Γκίντερ Ετιγκερ προς τον Ζάεφ να μην προχωρήσει σε εκλογές, αλλά να κόψει το κεφάλι του για να βρει τους 11 αποστάτες που του λείπουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι μόνο ένα μικρό δείγμα αυτής της δεσποτικής αντίληψης.

Θα μου πείτε σε μία βαλκανική …μπανανία απευθυνόταν οπότε μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν είναι όμως έτσι. Ανάλογες συστάσεις έγιναν και σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις του μνημονίου, ώστε να μην διαταράσσεται με εκλογικές αναμετρήσεις η υλοποίηση των «μεταρρυθμίσεων». Ει δυνατόν αν μπορούσαμε να αποφεύγουμε τις εκλογές και τελείως, το Βερολίνο θα ήταν ευτυχέστατο.

Ο Ετιγκερ, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε αποκαλέσει Κινέζους επισήμους με το ρατσιστικό όρο …«σχιστομάτηδες» είναι ένας βλάξ με περικεφαλαία που ανήκει στο συντηρητικό κόμμα Χριστιανοκοινωνιστών του Ζεεχόφερ, κυβερνητικού εταίρου της Μέρκελ. Αυτός ο τελευταίος πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνάται από Βαυαρούς …χωροφυλάκες. Και το λέει επίσης δημόσια χωρίς αιδώ!

• Όμως οι εκβιασμοί και οι υποτιμητικές αναφορές δεν περιορίζονται στα βαλκανικά φέουδα και τις τουριστικές αποικίες χρέους όπως η Ελλάδα όπου το Βερολίνο κάνει ότι θέλει. Οι Αμερικανοί για παράδειγμα, δύσκολα θα διανοούνταν να εκβιάσουν την Ιταλία. Οι Γερμανοί όχι μόνο το κάνουν, αλλά και το διατυμπανίζουν. Ο ίδιος φωστήρας Γερμανός Επίτροπος είχε πει το αμίμητο: «Οι αγορές θα μάθουν τους Ιταλούς να ψηφίζουν»…

Αυτή η ποιοτική αναβάθμιση των γερμανικών παρεμβάσεων που ασφαλώς προδίδει βαθιά κατάλοιπα φασιστικών αντιλήψεων φυλετικής ανωτερότητας έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητική. Πρώτον επειδή η συγκεκριμένη χώρα δεν διαθέτει την ισχύ και την παγκόσμια ακτινοβολία της Αμερικής κυρίως όμως επειδή από ηθικής απόψεως έχει τόσο βεβαρημένο παρελθόν που θα έπρεπε να προσέχει ακόμη και την σκιά της.

Οι σημερινοί Γερμανοί θεωρούν ότι δεν χρωστάνε σε κανέναν και ότι όλοι τους χρωστούν. Ξέχασαν γρήγορα το παρελθόν τους και σήμερα εργάζονται πάλι για τον «ζωτικό χώρο» με άλλα μέσα. Βαθιά μέσα τους ίσως και να μην μετάνιωσαν ποτέ, γι αυτό έχουν και την απαίτηση σήμερα οι ευρωπαικοί λαοί τους οποίους κατέσφαξαν να τους υπηρετούν.

• Κάποιοι αποδίδουν στον τεράστιο Τσώρτσιλ το τσιτάτο: «Η Γερμανία πρέπει να βομβαρδίζεται ανά πενήντα χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τον λόγο, ξέρουν εκείνοι…»

Δεν είναι βέβαιον ότι το είπε. Σίγουρα όμως έχει πει κάτι άλλο: «Το πιο ασυγχώρητο έγκλημα της Γερμανίας πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι προσπάθησε να αντλήσει οικονομική ισχύ παρακάμπτοντας το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και δημιουργώντας δικό της μηχανισμό συναλλαγών που θα στερούσε από την παγκόσμια οικονομία κάθε δυνατότητα κέρδους…»

Σας θυμίζει τίποτα αυτό;…

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ

Published in Απόψεις

Am 28. Oktober wechselt der Düsseldorfer Flughafen in den Winterflugplan. Wie der Airport mitteilt, starten im Winter 2018/19 rund 60 Fluggesellschaften ab Düsseldorf zu mehr als 140 Zielen weltweit.

Neu ist die Nonstop-Verbindung mit Eurowings nach Bangkok, vier mal pro Woche geht der Flug. Ebenfalls neu ist Havanna ein Mal pro Woche. Neues Ziel ist auch Košice. Eurowings steuert die slowakische Stadt im Winter viermal wöchentlich ab Düsseldorf an.

Viele Airlines haben auch ihre Frequenzen zu Zielen ums Mittelmeer aufgestockt, darunter Laudamotion, Condor, Tuifly, Norwegian und Ryanair. So verdoppelt Norwegian ihr Flugangebot im Vorjahresvergleich. Nach Palma de Mallorca geht es elfmal wöchentlich. Laudamotion fliegt mit Innsbruck erstmals eine beliebte Ski- und Winterdestination ab Düsseldorf an.

Mit ANA geht es auch im neuen Winterflugflugplan weiter täglich mit dem Dreamliner nach Tokio. Ebenso setzt Singapore Airlines auf vier Verbindungen pro Woche mit dem Airbus A350 nach Singapur. Auch die Verbindungen nach Dubai mit Emirates und Abu Dhabi mit Etihad Airways bleiben bestehen.

Weiterhin geht es auch per Linienflug in die Karibik und die USA. Miami, Fort Myers sowie New York stehen mit den Flughäfen JFK und EWR (Newark) im Flugplan der Airline. Letzteres Ziel übernimmt Eurowings ab Dezember von der Lufthansa.

Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines erhöht die Frequenz in die griechische Hauptstadt und fliegt ab Winter nun täglich nach Athen.

Auch Skandinavien wird verstärkt angeflogen: So erhöht SASScandinavian Airlines ihre Frequenzen in die nordeuropäischen Metropolen Stockholm, Kopenhagen und Oslo.

Auf der Homepage des Düsseldorfer Airports unter dus.com steht der Winterflugplan auch zum Download bereit.

Published in Deutschland

Die Polizei fasste einen mutmaßlichen Hehler aus Düsseldorf, der falsche Rheinbahn-Tickets über das Internet verkauft hatte. Die Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Neuss, wo eine Fälscherwerkstatt aufgedeckt wurde.

Polizei und Rheinbahn haben bei der Suche nach einem Fahrkarten-Fälscher zusammengearbeitet und konnten einen mutmaßlichen Hehler fassen. Der Mann soll auf Online-Plattformen gefälschte Tickets angeboten haben. Über ihn seien die Ermittler auch der dahinter steckenden „Fälscherwerkstatt“ auf die Spur gekommen, berichteten Rheinbahn und Polizei am Montag. „Solche Taten passieren immer mal wieder und immer wieder mit neuen Methoden“, sagt Rheinbahn-Sprecherin Heike Schuster. Wie viele gefälschte Tickets in diesem Fall tatsächlich verkauft wurden, wisse man noch nicht genau.

Vor mehr als einem Jahr sei der Revision der Rheinbahn aufgefallen, dass in den sozialen Netzwerken ein Monatsticket besonders günstig angeboten wurde, hieß es. Für die Experten war es demnach sofort als gefälscht zu erkennen. Nach längeren Recherchen – und nachdem man weitere Angeboten entdeckt hatte – wandte sich das Unternehmen an die Polizei. Am Donnerstag wurde mit deren Hilfe ein fingierter Kauf an einer Tankstelle geplant – bei der Übergabe eines gefälschten Tickets wurde ein 31-jähriger Düsseldorfer vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung an der Oberrather Straße habe man nur wenige Tickets gefunden; Hinweise des einschlägig vorbestraften Mannes führten aber zur Wohnung eines 33-jährigen Neussers, in der umfangreiches Fälscher-Equipment gefunden wurde. Der ebenfalls polizeibekannte 33-Jährige war selbst nicht vor Ort. Aktuell untersuchen die Ermittler, in welchem Umfang die Verdächtigen mit den Fälschungen gehandelt und welche Absatzwege sie genutzt haben.

Published in Deutschland