Items filtered by date: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 - Radio 0211

Κάθε Έλληνας φορολογούμενος που φεύγει στο εξωτερικό και αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, (π.χ. επαγγελματική σταδιοδρομία στο εξωτερικό, αναχώρηση για προσωπικούς λόγους) θα πρέπει εντός προθεσμιών να δηλώσει τη μεταφορά της διεύθυνσης κατοικίας του και επομένως της φορολογικής κατοικίας του, στη ΔΟΥ που υπάγεται και να μεταφερθεί στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού (για την Αττική στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού).

Ποιους αφορά; Ποια είναι η διαδικασία; Πότε;

Για τη μεταγραφή στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού για όσους έζησαν τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό το φορολογικό έτος που διανύεται (π.χ. χρήση 2015) απαιτούνται τα εξής :

 • Κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 10 Σεπτεμβρίου του έτους που έπεται του φορολογικού:
  • Συμπληρωμένα έντυπα ΔΟΥ (ΜΟ-Μ1-Μ7),
  • Πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
  • ΑΦΜ φορολογικού εκπροσώπου- που πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος προς μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη χώρα κατοικίας (Tax Residence Certificate: Tax Year 2015) ή εάν η χώρα δεν εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό, προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη φορ. δήλωση που έχετε υποβάλλει στο εξωτερικό, ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση από προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή.
  • Η διαδικασία ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του έτους που ακολουθεί το χρόνο αναχώρησης για το εξωτερικό και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με την κατάθεση του Πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου που υποκαθιστά το πιστοποιητικό για τις χώρες που δεν το εκδίδουν).

Ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας εφόσον έχει στην χώρα αυτή τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων (δηλ. τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του).

Επίσης, αν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην αλλοδαπή συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στην Ελλάδα, νοείται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του.

 

Published in Steuer

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον :
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παρακάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Σημειώνεται ότι η διαπίστωση της φορολογικής κατοικίας του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της καθ’ ύλην αρμόδιας φορολογικής αρχής, προκειμένου να κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις υφιστάμενες συνθήκες.

Επίσης, σε περίπτωση που υφίσταται Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις περί φορολογικής κατοικίας που εμπεριέχονται σε αυτές, καθόσον οι Διεθνείς Συμβάσεις υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου του εσωτερικού ελληνικού δικαίου (βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος).

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4172/2013 ορίζεται η έννοια της απόκτησης μόνιμης εγκατάστασης για μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα και επομένως εάν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα μας, όταν δεν υφίσταται Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) με το κράτος φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής επιχείρησης.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης ή μη μόνιμης εγκατάστασης εξειδικεύονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η Ελλάδα εκδίδει κατάλογο κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (σχετ. Η ΠΟΛ.1277/29.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2905/31.12.2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για το φορολογικό έτος 2015), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Βουλγαρία ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν και όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1197/22.12.2016 ερμηνευτική εγκύκλιό, δεν εκπίπτει καταρχήν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό Φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο).

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν  αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει θεσπίσει ειδικό αντικαταχρηστικό κανόνα Ελεγχόμενων αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ- CFC rules).

Ειδικότερα, με το άρθρο 66 του ν.4172/2013 και με βάση όσα διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ.1076/17.3.2014 ερμηνευτική εγκύκλιό μας εφαρμόζονται κανόνες Ελεγχόμενων αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ) για την καταβολή τόκων, δικαιωμάτων, μερισμάτων και εισοδήματος από μεταβίβαση μετοχών, εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (παρ. 3 του άρθρου 66) σε νομικό πρόσωπο ή νομική   οντότητα που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4174/2013 θεσπίστηκε Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας (GAAR) προκειμένου για την αντιμετώπιση τεχνητών διευθετήσεων ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπουν σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα.

Τέλος, αναμένεται η υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164  (ATAD1) (εφαρμογή από 1.1.2019) για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τα νομοθετικά εργαλεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πρακτικών φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και μεταφοράς της έδρας των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά κερδών και τη διάβρωση της φορολογητέας βάσης

Published in Steuer

Κριός

Γενικά zwdia: Πολύ σωματική και πνευματική ενέργεια μπορεί να κατευθυνθεί σήμερα προς ένα καλλιτεχνικό σχέδιο κάποιου είδους. Η διαίσθησή σας είναι έντονη και μπορεί να ξέρετε ενστικτωδώς το τι αισθάνονται οι γύρω σας πριν σας το πουν. Μπορείτε να αντιληφθείτε και το τι τους αγχώνει. Θα πρέπει να χαλαρώσετε λίγο. Γυμναστείτε και μετά πηγαίνετε σε μια συναυλία. Σας αξίζει λίγη διασκέδαση.

Ταύρος

Γενικά zwdia: Κάποια βαρετή δουλειά σε σχέση με τα οικονομικά, που ίσως αναβάλετε, μπορεί να πρέπει να γίνει σήμερα. Οι λογαριασμοί πρέπει να πληρωθούν και ίσως πρέπει να πάτε στην τράπεζα. Μπορεί να περάσετε λίγο χρόνο οργανώνοντας νέα σχέδια για το μέλλον. Αυτό θα σας πάρει λίγο χρόνο αλλά και πάλι θα έχετε αρκετό για ψώνια και τις απαραίτητες αγορές. Οι φίλοι μπορεί να σας συνοδεύσουν. Περάστε καλά.

Δίδυμοι

Γενικά zwdia: Η επίπεδο της σωματικές και πνευματικής ενέργειάς σας θα είναι πολύ υψηλό σήμερα και μπορεί να αισθάνεστε ανήσυχοι όλο το πρωί. Μπορεί να περάσετε το απόγευμα και το βράδυ έξω, κάνοντας ψώνια και βλέποντας φίλους. Κάποιες καλές συζητήσεις μπορεί να γίνουν. Μπορεί να αποφασίσετε να πάτε μια βόλτα σε ένα πάρκο. Μην προσπαθείτε πολύ και απλά απολαύστε την ημέρα σας.

Καρκίνος

Γενικά zwdia: Η φαντασία και η έμπνευσή σας λειτουργούν πολύ έντονα σήμερα οπότε αν σχεδιάζετε έναν νέο καλλιτεχνικό έργο, σήμερα είναι η ημέρα να προχωρήσετε. Μάλλον θα έχετε έντονη διαίσθηση οπότε μην εκπλαγείτε αν είστε ακριβείς για τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων, ακόμα και των αγνώστων. Το μυαλό σας είναι πολύ κοντά στο ασυνείδητο. Εκμεταλλευθείτε το.

Λέων

Γενικά zwdia: Μια ομάδα στην οποία συμμετέχετε μπορεί να σας ζητήσει να φροντίσετε κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κάποια τηλεφωνήματα και ίσως κάποιες δουλειές. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός σας είναι έντονα οπότε είναι μια καλή ημέρα σήμερα για να δείξετε πόσο πολύτιμη είναι η δουλειά σας και πόσο αποτελεσματικοί είστε. Φροντίστε να μην αναλάβετε πολλά όμως. Δεν θα μπορείτε να βοηθήσετε κανέναν αν εξαντληθείτε.

Παρθένος

Γενικά zwdia: Τα σημαντικά έργα,είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά μπορεί να πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα ώστε να καταφέρετε να είστε μέσα σε μια προθεσμία ή να κρατήσετε μια υπόσχεση. Αυτό μπορεί να απαιτεί πολύ πνευματική και σωματική προσπάθεια από μέρους σας και ίσως είναι αγχωτικό. Οι άλλοι ίσως σας βοηθήσουν όμως. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς να θυμάστε να χαλαρώνετε. Αν δουλεύετε ενώ είστε εξαντλημένοι μπορεί να μην σας αρέσουν τα αποτελέσματα.

Ζυγός

Γενικά zwdia: Οι διακοπές που περιμένετε εδώ και καιρό μπορεί να έρθουν σύντομα. Μπορεί να θέλετε να διαβάσετε ταξιδιωτικούς οδηγούς σήμερα. Μπορεί να περάσετε την ημέρα σας κάνοντας τις απαραίτητες διευθετήσεις, τηλεφωνήματα και δουλειές. Μπορεί να πρέπει να φροντίσετε κάποια πράγματα στο σπίτι σας πριν φύγετε. Θα είστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Θα έχετε πολλά να περιμένετε. Προχωρήστε και διασκεδάστε.

Σκορπιός

Γενικά zwdia: Μπορεί η ημέρα σας να είναι πολυάσχολη σήμερα. Κάποιο κοντινό σας πρόσωπο μπορεί να σας ζητήσει την συμβουλή σας για το πως να διαχειριστεί τους πόρους του μάλλον γιατί εσείς είχατε μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο από όσο είχατε σχεδιάσει αλλά θα σας αρέσει που μπορείτε να βοηθήσετε έναν φίλο. Κάποιες πληροφορίες που θα λάβετε από την τηλεόραση ή μια εφημερίδα μπορεί να σας κάνουν να ενδιαφερθείτε για κάτι νέο και να αποφασίσετε να το ψάξετε περισσότερο.

Τοξότης

Γενικά zwdia: Oι κοινωνικές εκδηλώσεις που σχετίζονται μάλλον με την οικογένεια μπορεί να πάρουν πολύ από τον χρόνο σας σήμερα. Μπορεί να βγείτε έξω. Θα σας αρέσει αλλά το μυαλό σας είναι σε άλλα θέματα μάλλον σε δουλειές στις οποίες εμπλέκεστε. Κάποιες καλές συζητήσεις με ένα κοντινό σας άτομο θα σας ικανοποιήσουν. Μέχρι το τέλος της ημέρας το μυαλό σας μπορεί να τρέχει. Φροντίστε να ασκηθείτε ώστε να μπορέσετε να κοιμηθείτε.

Αιγόκερως

Γενικά zwdia: Το σπίτι σας σήμερα μπορεί να δεχθεί πολλές επισκέψεις. Το τηλέφωνό σας μπορεί να χτυπά συνέχεια. Μπορεί να αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Μπορεί να είναι τόσο συναρπαστική ημέρα και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε. Κάντε μια βόλτα πριν κοιμηθείτε.

Υδροχόος

Γενικά zwdia: Μάλλον θα είναι πολυάσχολη ημέρα σήμερα και δύσκολη. Μπορεί να περάσετε πολύ χρόνο εκτός. Μπορεί να κάνετε πολλές δουλειές και να δείτε πολύ κόσμο. Ένας φίλος ίσως σας συνοδεύει. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποια τηλεφωνήματα για να κανονίσετε κάποιες μελλοντικές εκδηλώσεις. Προσπαθήστε να είστε χαλαροί.

Ιχθύες

Γενικά zwdia: Σήμερα θα έχετε πολύ ενέργεια σωματική και πνευματική και μάλλον θα αισθάνεστε άγχος για κάποια σωματική δραστηριότητα. Γυμναστείτε αν έχετε χρόνο ή αλλιώς πηγαίνετε για περπάτημα. Μάλλον θα περάσετε πολύ χρόνο με μια δουλειά που δεν είναι εύκολη. Το βράδυ χαλαρώστε, Πιείτε λίγο κρασί και δείτε μια ταινία.

Published in Ζώδια